RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2023 roku


Projekty realizowane ze środków publicznych: 

  • Realizacja projektu pod tytułem „Wielkanoc 2024”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 15 marca 2024 do 31 październik 2024 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie umowy nr 5-I-OK-2024.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wsparcie to polega na zorganizowanie spotkania Wielkanocnego oraz zapewnieniu osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia Punktu wydawaniu żywności.

Projekt zakłada zorganizowania spotkania Wielkanocnego, które zostanie zrealizowane w formie 3 spotkań, oraz dystrybucji żywności takich jak kanapki, herbata, kawa w ramach Punktu wydawania żywności dla nie mniej niż 120 osób dziennie.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 88.950,00 z czego 24.000.00 stanowi dotacja Wojewody Małopolskiego, a 64,950.00 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Wielkanoc 2024”, realizowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.


  • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu"

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2021 do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 871 680 zł, z czego 250 400 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 621 280 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu”, realizowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, jest współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Krakowa.


  • Realizacja projektu Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022 roku do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1782/SZ/391/2022.

Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 1 144 570,00 zł , z czego 414 000,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10 800,00 zł wkład osobowy, a 719 770,00 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, realizowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


  • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie trzech mieszkań treningowych dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022r do 30.06.2025r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1685/SZ/355/2022

Celem zadania jest świadczenie wsparcia bezdomnym i zagrożonym bezdomnością mężczyznom skierowanym przez Realizatora zadania, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na drodze postępowania administracyjnego. Celem mieszkania treningowego jest przygotowanie, pod opieką specjalistów, osób przebywających w mieszkaniu do samodzielnego życia.

Realizacja zadania zakłada:
- prowadzenie 3 mieszkań treningowych dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn z GMK, w lokalach wskazanych przez Realizatora zadania;
- zapewnienie 16 miejsc całodobowego pobytu, w pomieszczeniach wyposażonych zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń w mieszkaniu treningowym zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dn. 26.04.2018r w sprawie mieszkań chronionych.
- objęcie pracą socjalną 100% mieszkańców
- wyjście z bezdomności rozumiane jako wyprowadzenie się do mieszkania lub pokoju - minimum 30% osób objętych usługą mieszkania treningowego
- objęcie usługą asystenta osoby bezdomnej w zakresie działań grupowych i integracji społecznej minimum 50% mieszkańców
- objęcie indywidualną usługą asystenta osoby bezdomnej minimum 25% mieszkańców
- objęcie wsparciem porady prawnej w wymiarze minimum 60 konsultacji
- objęcie indywidualnym wsparciem psychoterapeutycznym i/lub lekarza psychiatry w wymiarze minimum 60 konsultacji
- objęcie środowiskowym wsparciem psychoterapeutycznym w wymiarze minimum 48 spotkań grupowych
- objęcie usługą terapeuty uzależnień w wymiarze minimum 46 konsultacji
- objęcie usługą doradcy zawodowego w wymiarze minimum 120 konsultacji

Wartość całego zadania publicznego wynosi 633 820,00 zł z czego 511 680,00 zł stanowi dotacja z GMK, a 122 140,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie trzech mieszkań treningowych dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”, realizowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 25.03.2024
Podpisał: Aleksandra Wendel-Buła
Dokument z dnia: 10.01.2023
Dokument oglądany razy: 851