RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności


Działalność Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma charakter nieodpłatny.

Przedmiotem działalności jest w szczególności:
-świadczenie pomocy osobom ubogim, bezdomnym oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
-wspieranie Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, w tym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio świadczącej pomoc dla osób ubogich, bezdomnych oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
-współfinansowanie projektów charytatywnych, organizowanych przy placówkach kapucyńskich Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów (m.in. świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, kuchnie dla osób ubogich, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, pomoc materialna i psychologiczna, itd.),
-prowadzenie punktu wydawania żywności dla osób bezdomnych i ubogich,
-pomoc osobom bezdomnym, ubogim w wykupieniu lekarstw,
-organizowanie obiadu wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich, bezdomnych, samotnych,
-współpraca z innymi podmiotami (m.in. instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, klasztorami i parafiami) w celu koordynacji działań i wspólnego organizowania pomocy osobom potrzebującym wsparcia, zgodnie z celami statutowymi,
- organizowanie i wspieranie wolontariatu,


Umocowania statutowe:
§ 4
1. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi następującą działalność:
1) działalność charytatywną,
2) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
3) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza problemom osób bezdomnych, bezrobotnych, niedożywionych, chorych czy uzależnionych,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
7) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność w zakresie analogicznym do zakresu działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio,
8) promocja i organizacja wolontariatu.
2. Działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio ma charakter nieodpłatny.
3. Osobami w trudnej sytuacji życiowej, którym służyć ma działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, są w szczególności: osoby bezdomne, bezrobotne, samotne, uzależnione, dotknięte ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością, oraz członkowie rodzin tych osób.

§ 5
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) szerzenie w duchu posługi charytatywnej Kościoła pomocy i opieki - duchowej i materialnej - nad ubogimi oraz znajdującymi się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym,
2) rozeznanie form ubóstwa i podejmowanie inicjatyw służących jego ograniczeniu,
3) prowadzenie stałego punktu (punktów) wydawania posiłków osobom potrzebującym,
4) organizowanie i prowadzenie struktur służących trosce o higienę osobistą ludzi bezdomnych (łaźnie),
5) organizowanie pomocy stałej i doraźnej poprzez przekazywanie darów materialnych, głównie art. żywnościowych, środków czystości, lekarstw, itp.,
6) organizowanie pomocy finansowej dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów ich podstawowego utrzymania,
7) organizowanie wspólnych posiłków dla potrzebujących, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy (wieczerza wigilijna, posiłek w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego),
8) wspieranie duchowe osób w trudnym położeniu,
9) prowadzenie różnorodnych form duchowego, materialnego oraz terapeutycznego wspierania, i aktywizacji osób w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osób niepełnosprawnych i uzależnionych oraz pomoc członkom ich rodzin,
10) organizowanie zajęć psychologiczno-terapeutycznych oraz grup wsparcia,
11) prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, grup tematycznych,
12) organizacja wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych,
13) wspomaganie finansowo-organizacyjne, techniczne, szkoleniowe lub informacyjne przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14) współdziałanie z innymi organizacjami kościelnymi i świeckimi, urzędami i instytucjami we wszelkich działaniach pomocy osobom dotkniętych ubóstwem lub niepełnosprawnością oraz zgodnych z pozostałym zakresem działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 28.02.2011
Dokument oglądany razy: 5 048