RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2021 roku


Projekty realizowane ze środków publicznych: 

 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2021 do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 871 680 zł, z czego 250 400 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 621 280 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 roku do 30.06.2022 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

  Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

  Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 784 590,00 zł , z czego 312 360,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8550 zł wkład osobowy, a 463 680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2018 do 30.06.2021 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1/SO/1/2018.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 620 900 zł, z czego 192 500 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 428 400 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu Bezdomność – wspólnie pokonamy

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01 kwietnia 2021 do 31 października 2021 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr 7/I/OK/2021.

  Celem projektu jest/są Ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zorganizowanie spotkania Wielkanocnego będzie okazją do integracji osób bezdomnych oraz skrajnie ubogich, umożliwi realizację potrzeby kontaktów społecznych.

  Projekt zakłada w okresie Świąt Wielkanocnych, zapewnienie osobom doświadczającym bezdomności ciepłych posiłków oraz zestawów śniadaniowych. Prowadzenie punktu wydawania żywności przez 6 dni w tygodniu dla nie mniej niż 100 osób dziennie. Wydanie bielizny i butów w punkcie pomocy doraźnej. Wartość całego zadania publicznego wynosi 81.842,40 z czego 30.000.00 stanowi dotacja z Wojewoda Małopolski, a 51,842.40 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu "Wolontaryjna pierwsza pomoc"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1.08.2021 roku do 31.12.2021 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr: I/1120/KZ/1530/ZI

  Celem projektu jest profesjonalizacja działań wolontariuszy oraz pozyskanie nowych osób do wolontariatu.

  Projekt zakłada zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup apteczek pierwszej pomocy oraz zrekrutowanie do wolontariatu nowych osób.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 5051, 40 zł z czego 4000 zł. stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego a 1051, 40 zł. to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu Pokonać Bezdomność "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 27.09.2021 do 31.12.2021 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B2/25/2021

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: zapewnieniu osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia Punktu Pomocy Doraźnej polegającej na wydawaniu odzieży i posiłków oraz na dostarczeniu ciepłych posiłków na ogrzewalnie.

  Projekt zakłada prowadzenie punktu wydawania żywności przez 6 dni w tygodniu dla nie mniej niż 100 osób dziennie oraz wydania 800 porcji ciepłej zupy. Wydanie 200 paczek żywnościowych. Wydanie bielizny, bluz, butów zimowych w punkcie pomocy doraźnej. Przekazanie 3500 porcji ciepłej zupy dla mieszkańców ogrzewalni.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 77 651 zł, z czego 60 000 zł stanowi dotacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a 16 811 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu ,, Święta Bożego Narodzenia 2021,, "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr NR2/III/OK/2021 .

  Celem projektu jest zorganizowanie spotkania Wigilijnego oraz wydanie paczek świątecznych. Spotkanie Wigilijne będzie okazją do integracji osób bezdomnych oraz skrajnie ubogich, umożliwi realizację potrzeby kontaktów społecznych.

  Projekt zakłada w czasie Wigilii, zapewnienie osobom doświadczającym bezdomności 200 ciepłych posiłków na wynos oraz wydanie 200 paczek świątecznych.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 12 833 z czego 8 000 stanowi dotacja z Wojewoda Małopolski, a 4 650 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 10.01.2023
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 588