RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2022 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2021 do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 871 680 zł, z czego 250 400 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 621 280 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 roku do 30.06.2022 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

  Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

  Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 784 590,00 zł , z czego 312 360,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8550 zł wkład osobowy, a 463 680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu “Wolontariat z misją”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr I/868/K2/1130/22

  Celem projektu jest wzmocnienie pracy Dzieła poprzez profesjonalizację działań wolontariuszy.

  Projekt zakłada między innymi zorganizowanie dwóch szkoleń dla wolontariuszy, oraz wyjazdu i spotkania integracyjnego.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 9150 złotych z czego 7000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a 2150 zł. to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01 kwietnia 2022 do 31 października 2022 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie umowy nr nr 7/I/OK/2022.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wsparcie to polega na zorganizowanie spotkania wielkanocnego, oraz zapewnieniu osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktu wydawaniu żywności.

  Projekt zakłada w okresie Świąt Wielkanocnych, zapewnienie osobom doświadczającym bezdomności ciepłych posiłków i zestawów śniadaniowych oraz prowadzenie punktu wydawania żywności przez 6 dni w tygodniu dla nie mniej niż 100 osób dziennie.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 79.160,00, z czego 24.000.00 stanowi dotacja Wojewody Małopolskiego, a 52,600.00 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio


 • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022 roku do 30.06.2025 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1782/SZ/391/2022.

  Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

  Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 985 620,00 zł , z czego 345 600,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10 800,00 zł wkład osobowy, a 629 220,00 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022r do 30.06.2025r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1685/SZ/355/2022

  Celem zadania jest świadczenie wsparcia bezdomnym i zagrożonym bezdomnością mężczyznom skierowanym przez Realizatora zadania, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na drodze postępowania administracyjnego . Celem mieszkania chronionego treningowego jest przygotowanie, pod opieką specjalistów, osób przebywających w mieszkaniu do samodzielnego życia.

  Realizacja zadania zakłada:
  - prowadzenie 3 mieszkań chronionych treningowych dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn z GMK, w lokalach wskazanych przez Realizatora zadania;
  - zapewnienie 16 miejsc całodobowego pobytu, w pomieszczeniach wyposażonych zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń w mieszkaniu chronionym treningowym zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dn. 26.04.2018r w sprawie mieszkań chronionych.
  - objęcie pracą socjalną 100% mieszkańców
  - wyjście z bezdomności rozumiane jako wyprowadzenie się do mieszkania lub pokoju - minimum 30% osób objętych usługą mieszkania chronionego
  - objęcie usługą asystenta osoby bezdomnej w zakresie działań grupowych i integracji społecznej minimum 50% mieszkańców
  - objęcie indywidualną usługą asystenta osoby bezdomnej minimum 25% mieszkańców
  - objęcie wsparciem porady prawnej w wymiarze minimum 60 konsultacji
  - objęcie indywidualnym wsparciem psychoterapeutycznym i/lub lekarza psychiatry w wymiarze minimum 60 konsultacji
  - objęcie środowiskowym wsparciem psychoterapeutycznym w wymiarze minimum 48 spotkań grupowych
  - objęcie usługą terapeuty uzależnień w wymiarze minimum 46 konsultacji
  - objęcie usługą doradcy zawodowego w wymiarze minimum 120 konsultacji

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 633 820,00 zł z czego 511 680,00 zł stanowi dotacja z GMK, a 122 140,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie 3A

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 25.04.2022r do 31.12.2022r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/040/2022.

  Celem zadania jest świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez objęcie osób bezdomnych pozainstytucjonalnymi formami pomocy, w zakresie prowadzenia programów mieszkaniowych, w których osoby bezdomne będą wspomagane przez interdyscyplinarny zespołu specjalistów.
  Zakładanym celem realizacji zadania jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych realizowanych poprzez: umożliwienie osobom bezdomnym korzystanie z różnych form kompleksowej pomocy pozainstytucjonalnej w formie mieszkań wspomaganych oraz tworzenie i realizacja wsparcia opartego na modelu „najpierw mieszkanie”.

  Realizacja zadania zakłada:
  - prowadzenie 7 mieszkań wspomaganych
  - zapewnienie specjalistycznego i kompleksowego wsparcia w ramach mieszkań wspomaganych dla nie mniej niż 17 osób
  - świadczenie usług w opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla nie mniej niż 3 osób
  - wyodrębnienie 3 mieszkań przeznaczonym do realizacji usług w ramach metody NM

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 151 750 ,00 zł z czego 116 400,00 zł stanowi dotacja z MRiPS, 35 350,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu pod tytułem RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2022 Edycja X

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.03.2022r do 28.02.2023r realizuje projekt w ramach konkursu grantowego Fundacji Dbam o Zdrowie

  Celem głównym projektu jest objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. grupy osób doświadczających bezdomności - bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - (przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, starszych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do podjęcia lub kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.
  Ponadto realizacja projektu przyczyni się do:
  - niwelowania barier w dostępie os. bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych,
  - uświadomienia problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków grupy objętej projektem, min poprzez: informowanie beneficjentów o uprawnieniach do leczenia, podejmowaną współpracę oraz informowanie o realizacji projektu

  Rezultatem projektu będzie:
  1) wykupienie lekarstw i materiałów medycznych dla około 250- 300 osób
  2) zwiększenie dostępu do możliwości zakupu lekarstw i tym samym ograniczenie skutków bezdomności polegające
  na poprawie stanu zdrowia i życia osób bezdomnych,
  3) Uzyskanie przez Beneficjentów informacji o prawach i uprawnieniach w tym udzielanej pomocy w ramach projektu
  zarówno w środowisku ulicznym jak i instytucjonalnym oraz możliwość objęcia pomocą systemową,
  4) włączenie działań projektu w system wsparcia podopiecznych Dzieła w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
  5) współpraca systemowa na rzecz podopiecznych organizacji z przedstawicielami samorządu i organizacji
  pozarządowych udzielających pomocy na terenie Krakowa

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 75 000 zł z czego 25 000 zł stanowią środki przekazane przez Fundację Dbam o Zdrowie, a 50 000 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 17 października 2022 do 31 grudnia 2022 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B2/55/2022.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wsparcie to polega na udostępnieniu osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej, tj. punkty wydawania odzieży i żywności.

Projekt zakłada prowadzenie punktu wydawania żywności przez 6 dni w tygodniu dla nie mniej niż 100 osób dziennie oraz prowadzenie punktu wydawania odzieży – garderoby 4 razy w tygodniu.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 60.850,00 z czego 53.150.00 stanowi dotacja z Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a 6.500.00 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01 listopada 2022 do 31 grudnia 2022 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr 7/II/OK/2022.

  Celem projektu jest/są ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wsparcie to polega na zorganizowanie wieczerzy Wigilijnej, wydanie w okresie świątecznym paczek żywnościowych, oraz zapewnieniu osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia Punktu wydawaniu żywności.

  Projekt zakłada zorganizowania Wigilii, zapewnienie osobom doświadczającym bezdomności ciepłych posiłków oraz paczek żywnościowych oraz wydawania ciepłej zupy w niedziele w ramach punktu wydawania żywności dla nie mniej niż 100 osób dziennie.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 18.091,00 z czego 11.000.00 stanowi dotacja z Wojewoda Małopolski, a 6,500.00 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2021 do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 871 680 zł, z czego 250 400 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 621 280 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 10.01.2023
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 266