RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2012 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

 • Realizacja projektu "Trudny czas”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na podstawie zawartej umowy nr 5/B/II/WP/2012 otrzymało dotację ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości 8 tysięcy zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadanie jest realizowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2012 roku. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia dla osób i rodzin bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich. Pomoc obejmuje zakup podstawowych artykułów żywnościowych (kawa, herbata, cukier, pieczywo) wydawanych codziennie w kuchni dla ubogich przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie.
  24 grudnia 2012 roku zostanie zorganizowana kolacja wigilijna dla podopiecznych wraz z przekazaniem świątecznych paczek z żywnością. W okresie przedświątecznym będą wydawane „paczki pod choinkę” dla dzieci podopiecznych Dzieła Pomocy.

 • Realizacja projektu "Świadoma droga do domu”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nazwa zadania: Świadoma droga do domu - wsparcie osób doświadczających problemu bezdomności poprzez kompleksowe poradnictwo indywidualne i wsparcie grupowe w ramach Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

  W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w postaci bezpłatnego poradnictwa: socjalnego, prawnego, zawodowego oraz wsparcia psychologiczno – psychiatrycznego, duchowego i grupowego.

  Działania ukierunkowane są na pomoc osobom potrzebującym w przezwyciężaniu barier zawodowych, społecznych i psychologicznych utrudniających pokonanie sytuacji bezdomności.

  Planowane jest objęcie pomocą ok. 400 potrzebujących, którzy uzyskają wsparcie zarówno w sytuacji kryzysowej tj. możliwości utraty domu jak i w procesie usamodzielnienia się i wychodzenia z bezdomności .
  Wartość całego zadania publicznego to kwota 330.843,00 zł z czego 187.825,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a 143.018,00 zł to finansowe środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu "Druga szansa”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest partnerem projektu „Druga szansa” realizowanego w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

  Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  Liderem partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pozostałymi partnerami projektu obok Dzieła Pomocy św. Ojca Pio są: Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2012 roku do sierpnia 2013 roku. Każdy z członków partnerstwa realizuje wybrany standard usług w zakresie bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje standard pracy socjalnej. Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej w zakresie punktu wydawania żywności i odzieży. Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" realizuje usługę pomocy przedmedycznej w standardzie zdrowia. Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Zdrowie-Redukcja Szkód.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej – mieszkania wspierane. W ramach realizacji projektu prowadzone są dwa mieszkania wspierane dla osób zagrożonych bezdomnością oraz wychodzących z bezdomności. Beneficjenci mają zapewniony całodobowy pobyt w mieszkaniu na czas określony i są przygotowywani do samodzielnego życia. Wsparcie jest realizowane na poziomie profilaktyki, integracji i interwencji. Ponadto beneficjenci mają zapewnione specjalistyczne poradnictwo (socjalne, psychologiczne, prawne i zawodowe), wsparcie asystenta rodziny i wsparcie materialne.

  Kwota dofinansowania dla całego partnerstwa planowane jest na poziomie 978.360,00 zł w tym Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 167.036,00 zł.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 487