RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2014 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:  

 • Realizacja projektu „W zdrowym ciele zdrowy Duch! – projekt profilaktyki i promocji zdrowia w środowisku osób doświadczających bezdomności realizowany w ramach działalności pomocowej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 lipca 2014r do 30 listopada 2014r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy zawartej w dniu 1 lipiec 2014 nr W/I/3258/BZ/110/2014.
  Projekt obejmie 30 beneficjentów.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 8.248 zł, z czego 2.955 zł stanowi dotacja z Urzędu Miasta Krakowa, 4.645 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 648 zł wkład własny rzeczowy.

 • Realizacja projektu „Wsparcie działań o charakterze osłonowym (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), zapobiegających degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, w szczególności poprzez zapewnienie wyżywienia, środków higieny i niezbędnej odzieży

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2014r do 31 grudnia 2014 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/067/2014

  W ramach projektu w Centrum Pomocy Doraźnej przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie osoby bezdomne i skrajnie ubogie mogą cztery razy w tygodniu, podczas korzystania z łaźni i pralni, otrzymać podstawowe środki higieny osobistej oraz bieliznę, odzież i obuwie.
  W ramach projektu w Centrum Pomocy Doraźnej otwarto również Punkt Informacyjny dla osób bezdomnych i potrzebujących. W Punkcie tym, dwa razy w tygodniu, pracownik Dzieła Pomocy św. Ojca Pio udziela podopiecznym informacji o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym na terenie Krakowa. Osoby korzystające z pomocy Punktu otrzymują również materiały informacyjne. Spotkania w ramach Punktu mają na celu motywowanie osób bezdomnych do podjęcia starań o zmianę sytuacji życiowej, w tym celu podopieczni między innymi kierowani są do Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, gdzie mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy pracowników socjalnych.
  W ramach projektu funkcjonuje również Punkt Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie, gdzie codziennie osoby bezdomne mogą otrzymać pieczywo i herbatę.
  Projekt obejmuje również organizację Wigilii dla osób potrzebujących w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, w trakcie której podopieczni otrzymają paczki żywnościowe.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 82.693,50 zł, z czego 52.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 13.053,50 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 17.640 zł wkład własny rzeczowy.

 • Realizacja projektu „Razem dla zdrowia – Edycja III”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio wraz z Fundacją „Dbam o zdrowie” od 1 kwietnia 2014r do 31 grudnia 2014r realizuje projekt „Razem dla zdrowia – Edycja III”.

  Celem głównym projektu jest objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. grupy osób doświadczających bezdomności - bezdomnych i zagrożonych bezdomnością- (przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, starszych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

  Celami szczegółowymi są:
  1) niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych,
  2) uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków w/w grupy – poprzez informowanie beneficjentów o uprawnieniach do leczenia, podejmowaną współpracę, diagnozowanie problemu występowania zjawiska bezdomności w skali lokalnej (GMK) oraz informowanie o realizacji projektu.

  Projekt zakłada:
  1) wykupienie lekarstw i materiałów medycznych dla około 100 do ok. 300 beneficjentów tj. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków i oraz innych środków medycznych
  2) zwiększenie dostępu do możliwości zakupu lekarstw w ramach realizowanych dyżurów i tym samym ograniczenie skutków bezdomności w wyniku dostarczenia leków i możliwości poprawy stanu zdrowia i życia osób bezdomnych
  3) otrzymanie przez beneficjenta informacji o prawach i uprawnieniach w tym udzielanej pomocy w ramach projektu zarówno w środowisku ulicznym jak i instytucjonalnym oraz możliwość objęcia pomocą systemową
  4) współpraca systemowa na rzecz podopiecznych organizacji z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych udzielających pomocy na terenie Krakowa.

  Wartość całego zadania wynosi 50.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł stanowi wysokość dotacji otrzymanej z Fundacji „Dbam o zdrowie”, a 25.000,00 zł to środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – 23.000,00 zł to wkład własny finansowy, a 2.000,00 zł to wkład własny rzeczowy.

 • Realizacja projektu „Wspieranie działalności charytatywnej obejmującej zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na podstawie zawartej umowy nr W/I/1264/SO/166/2014 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa.
  W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz ubogim, które przebywają na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  Projekt przewiduje stworzenie warunków do zachowania podstawowych zasad higieny przez osoby potrzebujące poprzez zapewnienie dostępu do łaźni, samoobsługowej pralni oraz magazynu odzieży.
  Zadanie realizowane jest w nowo powstałym Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 105 550 zł. Zadanie jest finansowane dotacją Prezydenta Miasta Krakowa w wysokości 33 500 zł, środkami finansowymi własnymi w kwocie 47 850 zł, oraz wkładem osobowym o wartości 24 200 zł.

 • Realizacja projektu „Dzielni-samodzielni. Projekt mieszkań wspieranych dla rodzin i osób doświadczających bezdomności.”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1.10.2014 do 31.12.2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Małopolskiego, ul. Basztowa 33, 31-156 Kraków, reprezentowanego przez p. M. Lechowicz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie umowy nr 2/I/WP/2014 z dnia 14.10.2014 r.

  Celem głównym zadania jest zapewnienie, w ramach mieszkań wspieranych, specjalistycznego wsparcia dziesięciu beneficjentom i ich dzieciom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej doświadczaniem bezdomności. Pobyt w mieszkaniu wspieranym oraz zaoferowane wsparcie ma na celu przygotowanie beneficjentów do samodzielnego życia oraz ochronę i zapobieżenie bezdomności dzieci.
  Podstawowym zadaniem projektu jest doprowadzenie do osiągnięcia przez mieszkańców gotowości do pełnego usamodzielnienia.

  W ramach wsparcia bezpośredniego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
  a) usługi terapeutyczne, doradcze i konsultacyjne prowadzone przez zespół specjalistów tj. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, doradcę zawodowego – trenera pracy, psychoterapeutę, prawnika oraz specjalistę ds. zatrudnienia oraz dodatkowo wsparcie materialne beneficjentów.
  b) przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zarobkowej umożliwiającej beneficjentom samodzielne partycypowanie w kosztach utrzymania mieszkania.
  c) przygotowanie i udostępnienie lokali mieszkalnych dla beneficjentów zakwalifikowanych do projektu.

  Ponadto Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
  d) współpracę międzysektorową (m.in. opartą na porozumieniach o współpracy), celem lepszej aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów.
  e) promocje działań projektowych oraz przybliżenie społeczeństwu problem jakim jest bezdomność, a także przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu bezdomności.

  Projekt zakłada udostępnienie usługi mieszkań wspieranych-rozproszonych 10 beneficjentom oraz 3 dzieci, podjęcie przez nich pracy i wypełnienie zobowiązań zawartych w IPWZB. Projekt zakłada przy tym, że co najmniej 40% beneficjentów usamodzielni się całkowicie po opuszczeniu mieszkania wspieranego-rozproszonego tj. będzie samodzielnie pokrywało koszty wynajmu swojego lokalu, pracując i żyjąc niezależnie od struktur pomocy społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 244 655 zł, z czego 105 000 zł stanowi dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 124 955 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 030