RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2015 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

 • Realizacja projektu - „Zdrowie przede wszystkim!” - projekt podwyższania kompetencji kadry Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 września 2015 do 30 listopada 2015 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/2806/BZ/102/2015.

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie ochrony i promocji zdrowia pracowników i wolontariuszy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Osoby te posługują w kontakcie z podopiecznymi organizacji – osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, niejednokrotnie zaniedbanymi higienicznie i zdrowotnie.

  Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń - każdy dla grupy 30 osób (pracowników i wolontariuszy Dzieła):
  1) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - prowadzone będą przez instruktorów kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, w wymiarze 8 h. Obejmować będą część teoretyczną i część praktyczną.
  2) z zakresu dobrych praktyk higienicznych w miejscu pracy - przeprowadzone zostaną przez osobę z wykształceniem medycznym (pielęgniarkę lub lekarza), mającą doświadczenie w pracy z osobami ubogimi i/lub bezdomnymi - w wymiarze 3 h.

  Dodatkowo w ramach podejmowania działań profilaktycznych i chroniących zdrowie pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Dzieła, zakupione zostaną dwie apteczki z pełnym wyposażeniem, które zostaną rozdzielone na dwa Centra Dzieła Pomocy.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 1600,00 zł, z czego 1228,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 180 zł stanowi wkład osobowy (świadczenie wolontariuszy), a 192,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu – „W zdrowym Ciele zdrowy Duch!” Edycja II

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/2805/BZ/101/2015.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności przede wszystkim w sferze zdrowia osób bezdomnych, profilaktyka i promocja zdrowia oraz kształtowanie zachowań o charakterze prozdrowotnym.

  Projekt zakłada objęcie pomocą o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia 130 osób bezdomnych przebywających na terenie GMK, korzystających ze wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

  W ramach projektu podjęte zostaną działania edukacyjne w formie 8-godzinnego kursu z pierwszej pomocy, dodatkowo wśród osób bezdomny rozprowadzone zostaną karty ICE.

  Zakładane rezultaty projektu:
  • wzrost wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej
  • nabycie przez 30 uczestników umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
  • wzrost samoświadomości i samo odpowiedzialności uczestników projektu za własne życie i zdrowie
  • przekazanie uczestnikom projektu kart ICE które m.in. spowodują lepszy obieg informacji oraz zwiększą szybkość i skuteczność udzielania pomocy osobom bezdomnym w szczególności tym nie posiadającym dokumentu tożsamości.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 2910 zł z czego 1823 zł stanowi dotacja z środków publicznych, a 967 zł to środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Dodatkowo przy realizacji projektu będą posługiwać wolontariusze Dzieła.

 • Realizacja projektu „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Zapewnienie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych poprzez usługi interwencyjne oraz działania osłonowe, w tym zapewnienie noclegu, prowadzenie ogrzewalni, łaźni, zapewnienie gorącego posiłku i niezbędnej odzieży. CENTRUM POMOCY DORAŹNEJ (CPD)”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/072/2015.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo–interwencyjnym oraz informacyjnym. Wsparcie to polega na dystrybucji produktów żywnościowych w kuchni przy ul. Reformackiej, ciepłych posiłków w kuchni społecznej im. S. Samueli oraz organizacji spotkania wigilijnego w klasztorze braci kapucynów. Dodatkowo w ramach projektu, w CPD przy ul. Smoleńsk 4 działa garderoba, która zapewnienia potrzebującym odzież, bieliznę oraz obuwie. Pomocy doraźnej towarzyszą działania na rzecz wychodzenia z bezdomności w postaci udzielania informacji oraz świadczenia usług socjalnych.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 111 240 zł, z czego 60 000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 36 540 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 wkład własny osobowy.

 • Realizacja projektu „Zostań Dzielnym Wolontariuszem - stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 maja do 31 grudnia 2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr I/896/KZ/1261/15.

  Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w działalność wolontaryjną oraz jej umiejętne wykonywanie. Projekt realizowany jest w grupie dorosłych mieszkańców Krakowa i okolic (kobiet i mężczyzn), niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

  Projekt zakłada rozpowszechnianie informacji na temat możliwości zaangażowania się wolontariat w Dziele oraz pozyskanie około 20 nowych wolontariuszy do pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – podopiecznych Dzieła. W ramach realizacji projektu odbywać się będą indywidualne spotkania koordynatora wolontariatu z kandydatami do pracy wolontaryjnej oraz comiesięczne spotkania integracyjne grona wolontariuszy.
  Ponadto zorganizowane zostaną dwa wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, każdy dla grupy 25 osób (nowych i uprzednio zaangażowanych wolontariuszy). Pierwszy wyjazd służy wzajemnej integracji grupy wolontariuszy, wymianie doświadczeń i przygotowaniu do umiejętnego pełnienia posługi. Drugi ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wolontariuszy, którzy zostaną przeszkoleni z zakresu pracy socjalnej oraz psychologii pomagania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy wolontaryjnej na rzecz podopiecznych Dzieła.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 14.240,00 zł, z czego 10.500,00 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego, a 3.740,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu."

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2015 do 31.12.2017 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/286/50/30/2015.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 5 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 107 118,00, z czego 36 000,00 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 71 118,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu „Dzielni-samodzielni. Projekt mieszkań wspieranych dla rodzin i osób doświadczających bezdomności.”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1.10.2014 do 31.12.2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Małopolskiego, ul. Basztowa 33, 31-156 Kraków, reprezentowanego przez p. M. Lechowicz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie umowy nr 2/I/WP/2014 z dnia 14.10.2014 r.

  Celem głównym zadania jest zapewnienie, w ramach mieszkań wspieranych, specjalistycznego wsparcia dziesięciu beneficjentom i ich dzieciom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej doświadczaniem bezdomności. Pobyt w mieszkaniu wspieranym oraz zaoferowane wsparcie ma na celu przygotowanie beneficjentów do samodzielnego życia oraz ochronę i zapobieżenie bezdomności dzieci.
  Podstawowym zadaniem projektu jest doprowadzenie do osiągnięcia przez mieszkańców gotowości do pełnego usamodzielnienia.

  W ramach wsparcia bezpośredniego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
  a) usługi terapeutyczne, doradcze i konsultacyjne prowadzone przez zespół specjalistów tj. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, doradcę zawodowego – trenera pracy, psychoterapeutę, prawnika oraz specjalistę ds. zatrudnienia oraz dodatkowo wsparcie materialne beneficjentów.
  b) przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zarobkowej umożliwiającej beneficjentom samodzielne partycypowanie w kosztach utrzymania mieszkania.
  c) przygotowanie i udostępnienie lokali mieszkalnych dla beneficjentów zakwalifikowanych do projektu.

  Ponadto Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
  d) współpracę międzysektorową (m.in. opartą na porozumieniach o współpracy), celem lepszej aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów.
  e) promocje działań projektowych oraz przybliżenie społeczeństwu problem jakim jest bezdomność, a także przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu bezdomności.

  Projekt zakłada udostępnienie usługi mieszkań wspieranych-rozproszonych 10 beneficjentom oraz 3 dzieci, podjęcie przez nich pracy i wypełnienie zobowiązań zawartych w IPWZB. Projekt zakłada przy tym, że co najmniej 40% beneficjentów usamodzielni się całkowicie po opuszczeniu mieszkania wspieranego-rozproszonego tj. będzie samodzielnie pokrywało koszty wynajmu swojego lokalu, pracując i żyjąc niezależnie od struktur pomocy społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 244 655 zł, z czego 105 000 zł stanowi dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 124 955 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).


Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 080