RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Realizowane projekty


ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Środki pozyskane z odpisu 1 % podatku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.

 • Realizacja projektu „Razem możemy więcej 2018. Edycja VI”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio wraz z Fundacją „Dbam o Zdrowie” od 1 marca 2018 r. do 28.02.2019 r. realizuje projekt charytatywny „Razem możemy więcej 2018 . Edycja VI” w ramach wniosku konkursowego Dzieła pn. „Razem dla zdrowia – Edycja VI”.

  Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom potrzebującym wskazanym przez Dzieło we wniosku konkursowym zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii. Dodatkowym celem Projektu jest uświadamianie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

  Projekt zakłada skierowanie pomocy do 400 – 450 beneficjentów Projektu tj. osób i rodzin doświadczających bezdomności, zagrożonych bezdomnością i ubogich.

  Działania w projekcie
  1) wykupienie lekarstw i materiałów medycznych dla około 400 – 450 beneficjentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków i oraz innych środków medycznych
  2) zwiększenie dostępu do możliwości zakupu lekarstw w ramach realizowanych dyżurów i tym samym ograniczenie skutków bezdomności w wyniku dostarczenia leków i możliwości poprawy stanu zdrowia i życia osób bezdomnych
  3) otrzymanie przez beneficjenta informacji o prawach i uprawnieniach w tym udzielanej pomocy w ramach projektu zarówno w środowisku ulicznym jak i instytucjonalnym oraz możliwość objęcia pomocą systemową
  4) współpraca systemowa na rzecz podopiecznych organizacji z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych udzielających pomocy na terenie Krakowa.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi: 75 000 zł, z czego 25 000 zł stanowi dotacja z otrzymanej z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 50 000 zł to środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
 • Realizacja projektu „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych. CENTRUM POMOCY DORAŹNEJ (CPD)”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/043/2017.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo-interwencyjnym oraz informacyjnym. Wsparcie to polega na dystrybucji produktów żywnościowych w kuchni przy ul. Reformackiej, ciepłych posiłków w Kuchni Społecznej im. S. Samueli. Dodatkowo w ramach projektu w Centrum przy ul. Smoleńsk działa Garderoba, która zapewnienia potrzebującym odzież, bieliznę oraz obuwie. Pomocy doraźnej towarzyszą działania na rzecz wychodzenia z bezdomności w postaci udzielania informacji oraz świadczenia usług socjalnych.

  Projekt zakłada:
  1) Udzielenie wsparcia osłonowego w postaci art. żywnościowych dla grupy ok. 200 beneficjentów, w tym dziennie około 90 osobom.
  2) Wydanie posiłków zakupionych w Kuchni Społecznej im. s. Samueli beneficjentom projektu – ok. 95 posiłków miesięcznie tj. ok 850 posiłków w okresie realizacji projektu.
  3) Wydanie odzieży, bielizny osobistej, koców, śpiworów i obuwia oraz pakietów zimowych dla około 20 osób dziennie – ok. 3120 usług w ciągu całego projektu.
  4) Świadczenie usług socjalnych.
  5) Przeprowadzenie kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  6) Rozdystrybuowanie kart ICE w środowisku osób bezdomnych.
  7) Świadczenie usług informacyjnych.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi: 133.085 zł, z czego 81.000,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 28.985,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 23.100,00 zł wkład własny osobowy.
 • Realizacja projektu „Centrum Integracji Społecznej dla osób doświadczających problemu bezdomności”
 • Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio od 16 sierpnia 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Prowadzenie w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych, bez pracy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/3298/SO/589/2016 z 22.08.2016 r.

  Celem projektu jest reintegracji społeczna i zawodowa osób bezdomnych poprzez realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej.
  W ramach realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego uczestnicy biorą udział w zajęciach mających na celu:
  1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
  2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie;
  4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
  Celem podejmowanych działań jest odbudowa i podtrzymanie u uczestników Centrum zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

  Projekt zakłada prowadzenie Centrum Integracji Społecznej zapewniające jednocześnie 20 miejsc dla osób bezdomnych bez pracy. W okresie realizacji projektu przewidujemy realizację min. 45 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (dalej zwane IPZS), które przyczynią się do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych przybywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. CIS prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
  W ramach Centrum Integracji Społecznej zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku min. 6 godzin dziennie. W tym czasie:
  1. Cztery dni w tygodniu Uczestnicy Centrum realizują zajęcia reintegracji zawodowej w podmiotach współpracujących z CIS – zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb, oczekiwań i możliwości danego uczestnika.
  2. Jeden dzień w tygodniu Uczestnicy CIS biorą udział w zajęciach grupowych i spotkaniach indywidualnych mających na celu reintegrację społeczną. Zajęcia grupowe prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin, a ich celem jest zwiększenie u uczestników Centrum umiejętności prawidłowego pełnienia ról społecznych i zawodowych.
  Przez cały okres udziału w CIS Uczestnicy mają dostęp do poradnictwa indywidualnego (przede wszystkim pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego) zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.
  W zależności od potrzeb intensywność poszczególnych działań jest zróżnicowana. Każdorazowo na podstawie przeprowadzonej diagnozy proponowane są działania adekwatne dla danej osoby.

  Zajęcia w CIS zmierzają do uzyskania przez wszystkich uczestników zatrudnienia. Zakładamy, że min. 50% uczestników kończących CIS uzyska jakiekolwiek zatrudnienie, a min. 15% podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej na okres min. 3 miesiące osiągając minimum minimalne wynagrodzenia. Po otrzymaniu zatrudnienia i zakończeniu udziału w CIS będą oni mogli również korzystać ze wsparcia CIS.
  Poprzez udział w CIS u Uczestników nastąpi:
  - zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności na rynku pracy
  - zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności i wiary w siebie, we własne możliwości, co przekłada się na wzrost gotowości do zmian
  - podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych niezbędnych do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym
  - poprawa funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym
  - zwiększenie samodzielności w życiu osobistym i zawodowym

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 507 000,00 zł, w tym:
  • w 2016 r. - 70 200,00 zł,
  • w 2017 r. - 187 200,00 zł,
  • w 2018 r. - 187 200,00 zł,
  • w 2019 r. - 62 400,00 zł.

  Zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
  www.krakow.pl
  www.mops.krakow.pl
  www.fundusze.malopolska.pl

 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu Gminy przy ul. Rostworowskiego mieszkania chronionego dla 6 bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019r. Wyodrębniona struktura: „Mieszkanie chronione Nr 1 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2016 do 30.06.2019 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, którą reprezentuje Pan Jan Żądło – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych działający na mocy pełnomocnictwa Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2012. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr W/I/83/SO/9/2016 z dnia 18.01.2016r.

  Celem projektu jest:
  1) prowadzenie mieszkania chronionego zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019r.,
  2) zapewnienie 6 miejsc dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa,
  3) zapewnienie mieszkańcom:
  a) miejsc noclegowych (wyposażonych w łóżko i niezbędną pościel) w wydzielonym pokoju oraz możliwości korzystania z pomieszczeń wspólnie użytkowanych,
  b) dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji,
  c) możliwości dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych, przygotowania i spożywania posiłków,
  d) warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną,
  e) przygotowywania do samodzielnego życia,
  f) pomocy w realizacji kontaktów społecznych,
  g) pomocy w zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  h) wsparcia obejmującego pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) pomocy w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania,
  j) uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
  k) pomocy w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe,
  l) poradnictwa specjalistycznego, o którym mowa w art. 46 ustawy o pomocy społecznej w ramach struktury organizacyjnej Zleceniobiorcy,
  4) w zakresie realizacji pracy socjalnej Zleceniobiorca zobowiązuje się:
  a) świadczyć pracę socjalną opisywaną w literaturze przedmiotu, w szczególności w publikacji „Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne,”
  b) opracować propozycję wzoru programu usamodzielniania/ wspierania do stosowania oraz przedstawienie go Realizatorowi zadnia do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
  c) w terminie do 60 dni od przyjęcia osoby do mieszkania opracować z nią program usamodzielnienia lub wspierania,
  d) angażować do udziału w programie usamodzielniania/wspierania zatrudnionych specjalistów,
  e) niezwłocznie przekazać Realizatorowi zadania informację na temat zakończenia realizacji pracy socjalnej, przerwania jej realizacji lub braku współpracy mieszkańca z pracownikiem socjalnym.
  5) Pracownik socjalny Zleceniobiorcy jest zobowiązany do udziału w zawieraniu pisemnych uzgodnień, dotyczących pobytu w mieszkaniu chronionym pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym oraz do udział w ocenie sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i osobą korzystającą ze wsparcia w mieszkaniu, co najmniej raz na 3 miesiące.

  Projekt zakłada:
  Zaoferowana pomoc w ramach mieszkania chronionego ma na celu przygotowanie Mieszkańca do wyjścia ze stanu doświadczania bezdomności a jej efektem ma być opuszczenie mieszkania chronionego przez Mieszkańca w sytuacji:
  1) wyjścia z bezdomności i pełnego usamodzielnienia się tj. m.in. utrzymania pracy i stałego źródła dochodu, utrzymania możliwości zamieszkania poza placówkami oferującymi schronienie, uzyskanie dochodu pozwalającego na samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, niezależnie od wsparcia instytucji pomocowych,
  2) wyjścia z bezdomności i częściowego usamodzielnienia się tj. prowadzenia samodzielnego życia w mieszkaniu poza placówkami oferującymi schronienie oraz uzyskanie dochodu pozwalającego przy wsparciu instytucji pomocowych na prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego

  Wartość całego zadania publicznego w 2016 roku wynosi 52.732 zł, z czego 30.240 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 16.972 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.520 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2017 roku wynosi 47.008 zł, z czego 30.240 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10.948 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2018 roku wynosi 47.008 zł, z czego 30.240 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10.948 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2019 roku wynosi 23.504 zł, z czego 15.120 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 5.474 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 2.910 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. Os. Zielone, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019r. Wyodrębniona struktura: „Mieszkanie chronione Nr 2 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2016 do 30.06.2019 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, którą reprezentuje Pan Jan Żądło – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych działający na mocy pełnomocnictwa Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2012. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr W/I/71/SO/7/2016 z dnia 18.01.2016.

  Celem projektu jest:
  1) prowadzenie mieszkania chronionego zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.,
  2) zapewnienie 5 miejsc dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa,
  3) zapewnienie mieszkańcom:
  a) miejsc noclegowych (wyposażonych w łóżko i niezbędną pościel) w wydzielonym pokoju oraz możliwości korzystania z pomieszczeń wspólnie użytkowanych,
  b) dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji,
  c) możliwości dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych, przygotowania i spożywania posiłków,
  d) warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną,
  e) przygotowywania do samodzielnego życia,
  f) pomocy w realizacji kontaktów społecznych,
  g) pomocy w zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  h) wsparcia obejmującego pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) pomocy w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania,
  j) uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
  k) pomocy w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe,
  l) poradnictwa specjalistycznego, o którym mowa w art. 46 ustawy o pomocy społecznej w ramach struktury organizacyjnej Zleceniobiorcy,
  4) w zakresie realizacji pracy socjalnej Zleceniobiorca zobowiązuje się:
  a) świadczyć pracę socjalną opisywaną w literaturze przedmiotu, w szczególności w publikacji „Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne
  i organizacyjne,”
  b) opracować propozycję wzoru programu usamodzielniania/ wspierania do stosowania oraz przedstawienie go Realizatorowi zadnia do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
  c) w terminie do 60 dni od przyjęcia osoby do mieszkania opracować z nią program usamodzielnienia lub wspierania,
  d) angażować do udziału w programie usamodzielniania/wspierania zatrudnionych specjalistów,
  e) niezwłocznie przekazać Realizatorowi zadania informację na temat zakończenia realizacji pracy socjalnej, przerwania jej realizacji lub braku współpracy mieszkańca z pracownikiem socjalnym.
  5) Pracownik socjalny Zleceniobiorcy jest zobowiązany do udziału w zawieraniu pisemnych uzgodnień, dotyczących pobytu w mieszkaniu chronionym pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym oraz do udział w ocenie sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i osobą korzystającą ze wsparcia w mieszkaniu, co najmniej raz na 3 miesiące.

  Projekt zakłada:

  Zaoferowana pomoc w ramach mieszkania chronionego ma na celu przygotowanie Mieszkańca do wyjścia ze stanu doświadczania bezdomności a jej efektem ma być opuszczenie mieszkania chronionego przez Mieszkańca w sytuacji:
  1) wyjścia z bezdomności i pełnego usamodzielnienia się tj. m.in. utrzymania pracy i stałego źródła dochodu, utrzymania możliwości zamieszkania poza placówkami oferującymi schronienie, uzyskanie dochodu pozwalającego na samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, niezależnie od wsparcia instytucji pomocowych,
  2) wyjścia z bezdomności i częściowego usamodzielnienia się tj. prowadzenia samodzielnego życia w mieszkaniu poza placówkami oferującymi schronienie oraz uzyskanie dochodu pozwalającego przy wsparciu instytucji pomocowych na prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

  Wartość całego zadania publicznego w 2016 roku wynosi 50.452 zł, z czego 25.200 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 19.732 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.520 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2017 roku wynosi 44.728 zł, z czego 25.200 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 13.708 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2018 roku wynosi 44.728 zł, z czego 25.200 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 13.708 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2019 roku wynosi 22.364 zł, z czego 12.600 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 6.854 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 2.910 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

 • Realizacja projektu: „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. Os. Centrum D, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 16 grudnia 2015 do 30 czerwca 2019r. Wyodrębniona struktura: „Mieszkanie chronione Nr 3 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 16.12.2015 do 30.06.2019 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, którą reprezentuje Pan Jan Żądło – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych działający na mocy pełnomocnictwa Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2012. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr W/I/6074/SO/434/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

  Celem projektu jest:
  1) uruchomienie mieszkania chronionego w lokalu na os. Centrum D do 11.01.2016 r,
  2) prowadzenie mieszkania chronionego dla 5 osób (5 miejsc), zgodnie zobowiązującymi przepisami od 12.01.2016 r. do 30.06.2019r.,
  3) od 12.01.2016r. zapewnienie 5 miejsc dla osób bezdomnych, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa,
  4) zapewnienie mieszkańcom:
  a) miejsc noclegowych (wyposażonych w łóżko i niezbędną pościel) w wydzielonym pokoju oraz możliwości korzystania z pomieszczeń wspólnie użytkowanych,
  b) dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji,
  c) możliwości dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych, przygotowania i spożywania posiłków,
  d) warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną,
  e) przygotowywania do samodzielnego życia,
  f) pomocy w realizacji kontaktów społecznych,
  g) pomocy w zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  h) wsparcia obejmującego pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) pomocy w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania,
  j) uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
  k) pomocy w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe,
  l) poradnictwa specjalistycznego, o którym mowa w art. 46 ustawy o pomocy społecznej w ramach struktury organizacyjnej Zleceniobiorcy,
  5) w zakresie realizacji pracy socjalnej Zleceniobiorca zobowiązuje się:
  a) świadczyć pracę socjalną opisywaną w literaturze przedmiotu, w szczególności w publikacji „Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”,
  b) opracować propozycję wzoru programu usamodzielniania/wspierania do stosowania oraz przedstawienie go Realizatorowi zadania do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego,
  c) w terminie do 60 dni od przyjęcia osoby do mieszkania opracować z nią program usamodzielnienia lub wspierania,
  d) angażować do udziału w programie usamodzielniania/ wspierania zatrudnionych specjalistów,
  e) niezwłocznie przekazać Realizatorowi zadania informację na temat zakończenia realizacji pracy socjalnej, przerwania jej realizacji lub braku współpracy mieszkańca z pracownikiem socjalnym,
  6) pracownik socjalny Zleceniobiorcy jest zobowiązany do udziału w zawieraniu pisemnych uzgodnień, dotyczących pobytu w mieszkaniu chronionym pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym oraz do udział w ocenie sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia z pracownikiem socjalnym MOPS i osobą korzystającą ze wsparcia w mieszkaniu, co najmniej raz na 3 miesiące.

  Projekt zakłada:
  Zaoferowana pomoc w ramach mieszkania chronionego ma na celu przygotowanie Mieszkańca do wyjścia ze stanu doświadczania bezdomności, a jej efektem ma być opuszczenie mieszkania chronionego przez Mieszkańca w sytuacji:
  1) wyjścia z bezdomności i pełnego usamodzielnienia się tj. m.in. utrzymania pracy i stałego źródła dochodu, utrzymania możliwości zamieszkania poza placówkami oferującymi schronienie, uzyskanie dochodu pozwalającego na samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, niezależnie od wsparcia instytucji pomocowych,
  2) wyjścia z bezdomności i częściowego usamodzielnienia się tj. prowadzenia samodzielnego życia w mieszkaniu poza placówkami oferującymi schronienie oraz uzyskanie dochodu pozwalającego przy wsparciu instytucji pomocowych na prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

  Wartość całego zadania publicznego w 2015 roku wynosi 26.667 zł, z czego 26.000 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 667 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
  Wartość całego zadania publicznego w 2016 roku wynosi 56.092 zł, z czego 25.600 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 25.272 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.220 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2017 roku wynosi 48.928 zł, z czego 25.600 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 17.508 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2018 roku wynosi 48.928 zł, z czego 25.600 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 17.508 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
  Wartość całego zadania publicznego w 2019 roku wynosi 24.464 zł, z czego 12.800 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8.754 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 2.910 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

 • Realizacja projektu - „Zdrowie przede wszystkim!” - projekt podwyższania kompetencji kadry Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 września 2015 do 30 listopada 2015 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/2806/BZ/102/2015.

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie ochrony i promocji zdrowia pracowników i wolontariuszy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Osoby te posługują w kontakcie z podopiecznymi organizacji – osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, niejednokrotnie zaniedbanymi higienicznie i zdrowotnie.

  Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń - każdy dla grupy 30 osób (pracowników i wolontariuszy Dzieła):
  1) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - prowadzone będą przez instruktorów kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, w wymiarze 8 h. Obejmować będą część teoretyczną i część praktyczną.
  2) z zakresu dobrych praktyk higienicznych w miejscu pracy - przeprowadzone zostaną przez osobę z wykształceniem medycznym (pielęgniarkę lub lekarza), mającą doświadczenie w pracy z osobami ubogimi i/lub bezdomnymi - w wymiarze 3 h.

  Dodatkowo w ramach podejmowania działań profilaktycznych i chroniących zdrowie pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Dzieła, zakupione zostaną dwie apteczki z pełnym wyposażeniem, które zostaną rozdzielone na dwa Centra Dzieła Pomocy.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 1600,00 zł, z czego 1228,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 180 zł stanowi wkład osobowy (świadczenie wolontariuszy), a 192,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu – „W zdrowym Ciele zdrowy Duch!” Edycja II

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/2805/BZ/101/2015.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności przede wszystkim w sferze zdrowia osób bezdomnych, profilaktyka i promocja zdrowia oraz kształtowanie zachowań o charakterze prozdrowotnym.

  Projekt zakłada objęcie pomocą o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia 130 osób bezdomnych przebywających na terenie GMK, korzystających ze wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

  W ramach projektu podjęte zostaną działania edukacyjne w formie 8-godzinnego kursu z pierwszej pomocy, dodatkowo wśród osób bezdomny rozprowadzone zostaną karty ICE.

  Zakładane rezultaty projektu:
  • wzrost wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej
  • nabycie przez 30 uczestników umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
  • wzrost samoświadomości i samo odpowiedzialności uczestników projektu za własne życie i zdrowie
  • przekazanie uczestnikom projektu kart ICE które m.in. spowodują lepszy obieg informacji oraz zwiększą szybkość i skuteczność udzielania pomocy osobom bezdomnym w szczególności tym nie posiadającym dokumentu tożsamości.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 2910 zł z czego 1823 zł stanowi dotacja z środków publicznych, a 967 zł to środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Dodatkowo przy realizacji projektu będą posługiwać wolontariusze Dzieła.


 • Realizacja projektu „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Zapewnienie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych poprzez usługi interwencyjne oraz działania osłonowe, w tym zapewnienie noclegu, prowadzenie ogrzewalni, łaźni, zapewnienie gorącego posiłku i niezbędnej odzieży. CENTRUM POMOCY DORAŹNEJ (CPD)”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/072/2015.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo–interwencyjnym oraz informacyjnym. Wsparcie to polega na dystrybucji produktów żywnościowych w kuchni przy ul. Reformackiej, ciepłych posiłków w kuchni społecznej im. S. Samueli oraz organizacji spotkania wigilijnego w klasztorze braci kapucynów. Dodatkowo w ramach projektu, w CPD przy ul. Smoleńsk 4 działa garderoba, która zapewnienia potrzebującym odzież, bieliznę oraz obuwie. Pomocy doraźnej towarzyszą działania na rzecz wychodzenia z bezdomności w postaci udzielania informacji oraz świadczenia usług socjalnych.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 111 240 zł, z czego 60 000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 36 540 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 wkład własny osobowy.


 • Realizacja projektu „Zostań Dzielnym Wolontariuszem - stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 maja do 31 grudnia 2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr I/896/KZ/1261/15.

  Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w działalność wolontaryjną oraz jej umiejętne wykonywanie. Projekt realizowany jest w grupie dorosłych mieszkańców Krakowa i okolic (kobiet i mężczyzn), niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

  Projekt zakłada rozpowszechnianie informacji na temat możliwości zaangażowania się wolontariat w Dziele oraz pozyskanie około 20 nowych wolontariuszy do pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – podopiecznych Dzieła. W ramach realizacji projektu odbywać się będą indywidualne spotkania koordynatora wolontariatu z kandydatami do pracy wolontaryjnej oraz comiesięczne spotkania integracyjne grona wolontariuszy.
  Ponadto zorganizowane zostaną dwa wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, każdy dla grupy 25 osób (nowych i uprzednio zaangażowanych wolontariuszy). Pierwszy wyjazd służy wzajemnej integracji grupy wolontariuszy, wymianie doświadczeń i przygotowaniu do umiejętnego pełnienia posługi. Drugi ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wolontariuszy, którzy zostaną przeszkoleni z zakresu pracy socjalnej oraz psychologii pomagania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy wolontaryjnej na rzecz podopiecznych Dzieła.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 14.240,00 zł, z czego 10.500,00 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego, a 3.740,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu."

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2015 do 31.12.2017 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/286/50/30/2015.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 5 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 107 118,00, z czego 36 000,00 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 71 118,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu „Dzielni-samodzielni. Projekt mieszkań wspieranych dla rodzin i osób doświadczających bezdomności.”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1.10.2014 do 31.12.2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Małopolskiego, ul. Basztowa 33, 31-156 Kraków, reprezentowanego przez p. M. Lechowicz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie umowy nr 2/I/WP/2014 z dnia 14.10.2014 r.

  Celem głównym zadania jest zapewnienie, w ramach mieszkań wspieranych, specjalistycznego wsparcia dziesięciu beneficjentom i ich dzieciom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej doświadczaniem bezdomności. Pobyt w mieszkaniu wspieranym oraz zaoferowane wsparcie ma na celu przygotowanie beneficjentów do samodzielnego życia oraz ochronę i zapobieżenie bezdomności dzieci.
  Podstawowym zadaniem projektu jest doprowadzenie do osiągnięcia przez mieszkańców gotowości do pełnego usamodzielnienia.

  W ramach wsparcia bezpośredniego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
  a) usługi terapeutyczne, doradcze i konsultacyjne prowadzone przez zespół specjalistów tj. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, doradcę zawodowego – trenera pracy, psychoterapeutę, prawnika oraz specjalistę ds. zatrudnienia oraz dodatkowo wsparcie materialne beneficjentów.
  b) przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zarobkowej umożliwiającej beneficjentom samodzielne partycypowanie w kosztach utrzymania mieszkania.
  c) przygotowanie i udostępnienie lokali mieszkalnych dla beneficjentów zakwalifikowanych do projektu.

  Ponadto Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
  d) współpracę międzysektorową (m.in. opartą na porozumieniach o współpracy), celem lepszej aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów.
  e) promocje działań projektowych oraz przybliżenie społeczeństwu problem jakim jest bezdomność, a także przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu bezdomności.

  Projekt zakłada udostępnienie usługi mieszkań wspieranych-rozproszonych 10 beneficjentom oraz 3 dzieci, podjęcie przez nich pracy i wypełnienie zobowiązań zawartych w IPWZB. Projekt zakłada przy tym, że co najmniej 40% beneficjentów usamodzielni się całkowicie po opuszczeniu mieszkania wspieranego-rozproszonego tj. będzie samodzielnie pokrywało koszty wynajmu swojego lokalu, pracując i żyjąc niezależnie od struktur pomocy społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 244 655 zł, z czego 105 000 zł stanowi dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 124 955 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).


 • Realizacja projektu „W zdrowym ciele zdrowy Duch! – projekt profilaktyki i promocji zdrowia w środowisku osób doświadczających bezdomności realizowany w ramach działalności pomocowej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 lipca 2014r do 30 listopada 2014r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy zawartej w dniu 1 lipiec 2014 nr W/I/3258/BZ/110/2014.
  Projekt obejmie 30 beneficjentów.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 8.248 zł, z czego 2.955 zł stanowi dotacja z Urzędu Miasta Krakowa, 4.645 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 648 zł wkład własny rzeczowy.


 • Realizacja projektu „Wsparcie działań o charakterze osłonowym (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), zapobiegających degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, w szczególności poprzez zapewnienie wyżywienia, środków higieny i niezbędnej odzieży”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2014r do 31 grudnia 2014 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/067/2014.
  W ramach projektu w Centrum Pomocy Doraźnej przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie osoby bezdomne i skrajnie ubogie mogą cztery razy w tygodniu, podczas korzystania z łaźni i pralni, otrzymać podstawowe środki higieny osobistej oraz bieliznę, odzież i obuwie.
  W ramach projektu w Centrum Pomocy Doraźnej otwarto również Punkt Informacyjny dla osób bezdomnych i potrzebujących. W Punkcie tym, dwa razy w tygodniu, pracownik Dzieła Pomocy św. Ojca Pio udziela podopiecznym informacji o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym na terenie Krakowa. Osoby korzystające z pomocy Punktu otrzymują również materiały informacyjne. Spotkania w ramach Punktu mają na celu motywowanie osób bezdomnych do podjęcia starań o zmianę sytuacji życiowej, w tym celu podopieczni między innymi kierowani są do Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, gdzie mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy pracowników socjalnych.
  W ramach projektu funkcjonuje również Punkt Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie, gdzie codziennie osoby bezdomne mogą otrzymać pieczywo i herbatę.
  Projekt obejmuje również organizację Wigilii dla osób potrzebujących w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, w trakcie której podopieczni otrzymają paczki żywnościowe.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 82.693,50 zł, z czego 52.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 13.053,50 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 17.640 zł wkład własny rzeczowy.


 • Realizacja projektu „Razem dla zdrowia – Edycja III”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio wraz z Fundacją „Dbam o zdrowie” od 1 kwietnia 2014r do 31 grudnia 2014r realizuje projekt „Razem dla zdrowia – Edycja III”.

  Celem głównym projektu jest objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. grupy osób doświadczających bezdomności - bezdomnych i zagrożonych bezdomnością- (przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, starszych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

  Celami szczegółowymi są:
  1) niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych,
  2) uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków w/w grupy – poprzez informowanie beneficjentów o uprawnieniach do leczenia, podejmowaną współpracę, diagnozowanie problemu występowania zjawiska bezdomności w skali lokalnej (GMK) oraz informowanie o realizacji projektu.

  Projekt zakłada:
  1) wykupienie lekarstw i materiałów medycznych dla około 100 do ok. 300 beneficjentów tj. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków i oraz innych środków medycznych
  2) zwiększenie dostępu do możliwości zakupu lekarstw w ramach realizowanych dyżurów i tym samym ograniczenie skutków bezdomności w wyniku dostarczenia leków i możliwości poprawy stanu zdrowia i życia osób bezdomnych
  3) otrzymanie przez beneficjenta informacji o prawach i uprawnieniach w tym udzielanej pomocy w ramach projektu zarówno w środowisku ulicznym jak i instytucjonalnym oraz możliwość objęcia pomocą systemową
  4) współpraca systemowa na rzecz podopiecznych organizacji z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych udzielających pomocy na terenie Krakowa.

  Wartość całego zadania wynosi 50.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł stanowi wysokość dotacji otrzymanej z Fundacji „Dbam o zdrowie”, a 25.000,00 zł to środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – 23.000,00 zł to wkład własny finansowy, a 2.000,00 zł to wkład własny rzeczowy.


 • Realizacja projektu „Wspieranie działalności charytatywnej obejmującej zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na podstawie zawartej umowy nr W/I/1264/SO/166/2014 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa.
  W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz ubogim, które przebywają na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  Projekt przewiduje stworzenie warunków do zachowania podstawowych zasad higieny przez osoby potrzebujące poprzez zapewnienie dostępu do łaźni, samoobsługowej pralni oraz magazynu odzieży.
  Zadanie realizowane jest w nowo powstałym Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 105 550 zł. Zadanie jest finansowane dotacją Prezydenta Miasta Krakowa w wysokości 33 500 zł, środkami finansowymi własnymi w kwocie 47 850 zł, oraz wkładem osobowym o wartości 24 200 zł.


 • Realizacja projektuZ wolontariatem każdemu do twarzy

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu. Nazwa zadania: Z wolontariatem każdemu „do twarzy” - popularyzacja idei wolontariatu wśród seniorów, stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu się społeczeństwa w posługę wolontaryjną.

  Projekt Z wolontariatem każdemu „do twarzy” zakłada podjęcie działań popularyzujących ideę wolontariatu wśród osób w wieku 50+ (kobiet i mężczyzn). W tym celu przeprowadzone zostaną prelekcje i/lub prezentacje w wybranych placówkach, podejmujących działania na rzecz osób starszych. Opracowane zostaną materiały informacyjne skierowane do osób z grupy docelowej.
  Projekt przewiduje stworzenie warunków sprzyjających i zwiększających efektywność pracy wolontaryjnej, a także pozyskanie 15 nowych wolontariuszy do pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którym pomaga Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. W ramach realizacji projektu odbywać się będą indywidualne spotkania promotora wolontariatu z kandydatami do pracy wolontaryjnej oraz comiesięczne spotkania integracyjne wolontariuszy. Planowane jest zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla grupy ok. 30 wolontariuszy, podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu pracy socjalnej oraz psychologii pomagania.

  Wartość całego zadania publicznego to kwota 15 766,70 zł, z czego 11 000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a 4 766,70 zł to finansowe środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu "Trudny czas”

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na podstawie zawartej umowy nr 5/B/II/WP/2012 otrzymało dotację ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości 8 tysięcy zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadanie jest realizowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2012 roku. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia dla osób i rodzin bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich. Pomoc obejmuje zakup podstawowych artykułów żywnościowych (kawa, herbata, cukier, pieczywo) wydawanych codziennie w kuchni dla ubogich przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie.
  24 grudnia 2012 roku zostanie zorganizowana kolacja wigilijna dla podopiecznych wraz z przekazaniem świątecznych paczek z żywnością. W okresie przedświątecznym będą wydawane „paczki pod choinkę” dla dzieci podopiecznych Dzieła Pomocy.


 • Realizacja projektu "Świadoma droga do domu

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nazwa zadania: Świadoma droga do domu - wsparcie osób doświadczających problemu bezdomności poprzez kompleksowe poradnictwo indywidualne i wsparcie grupowe w ramach Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
  W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w postaci bezpłatnego poradnictwa: socjalnego, prawnego, zawodowego oraz wsparcia psychologiczno – psychiatrycznego, duchowego i grupowego.
  Działania ukierunkowane są na pomoc osobom potrzebującym w przezwyciężaniu barier zawodowych, społecznych i psychologicznych utrudniających pokonanie sytuacji bezdomności.
  Planowane jest objęcie pomocą ok. 400 potrzebujących, którzy uzyskają wsparcie zarówno w sytuacji kryzysowej tj. możliwości utraty domu jak i w procesie usamodzielnienia się i wychodzenia z bezdomności .
  Wartość całego zadania publicznego to kwota 330.843,00 zł z czego 187.825,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a 143.018,00 zł to finansowe środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu "Druga szansa

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest partnerem projektu „Druga szansa” realizowanego w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.
  Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  Liderem partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pozostałymi partnerami projektu obok Dzieła Pomocy św. Ojca Pio są: Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2012 roku do sierpnia 2013 roku Każdy z członków partnerstwa realizuje wybrany standard usług w zakresie bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje standard pracy socjalnej. Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej w zakresie punktu wydawania żywności i odzieży. Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" realizuje usługę pomocy przedmedycznej w standardzie zdrowia. Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Zdrowie-Redukcja Szkód.
  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej – mieszkania wspierane. W ramach realizacji projektu prowadzone są dwa mieszkania wspierane dla osób zagrożonych bezdomnością oraz wychodzących z bezdomności. Beneficjenci mają zapewniony całodobowy pobyt w mieszkaniu na czas określony i są przygotowywani do samodzielnego życia. Wsparcie jest realizowane na poziomie profilaktyki, integracji i interwencji. Ponadto beneficjenci mają zapewnione specjalistyczne poradnictwo (socjalne, psychologiczne, prawne i zawodowe), wsparcie asystenta rodziny i wsparcie materialne.
  Kwota dofinansowania dla całego partnerstwa planowane jest na poziomie 978.360,00 zł w tym Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 167.036,00 zł.


 • Realizacja projektu „Droga do samodzielności

  1 października 2011 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, „Droga do samodzielności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 15.000 zł.
  Zadanie obejmowało całościowe i komplementarne podejście do problemu bezdomności poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym i prewencyjnym oraz działań o charakterze aktywizującym. Projekt składał się z dwóch zadań:
  Zadanie 1
  Świadczenie pomocy doraźnej o charakterze osłonowo – interwencyjnym.
  W ramach tego zadania udzielono wsparcia osobom bezdomnym oraz skrajnie ubogim ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych bezdomnością.
  Obszar interwencji obejmował zakup podstawowych środków żywnościowych dla ww. osób. Artykuły żywnościowe m.in. w postaci pieczywa, herbaty, kawy, cukru, wydawane były codziennie w punkcie wydawania żywności przy ul Reformackiej 3 w Krakowie (w pomieszczeniach Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta).
  W ramach niniejszego zadania we współpracy z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zostało zorganizowane w dniu 24 grudnia 2011 r. spotkanie wigilijne dla ww. osób i przygotowano dla nich paczki świąteczne z żywnością.
  Dodatkowo w ramach wsparcia osłonowego Dzieło z własnych środków udzielało dofinansowania do zakupu leków dla najbardziej potrzebujących.
  Zadanie 2
  Prowadzenie punktu konsultacyjnego o charakterze aktywizującym
  W ramach tego zadania prowadzono punkt konsultacyjny dla osób bezdomnych i ubogich. Udzielano poradnictwa o charakterze socjalnym, prawnym, psychoterapeutycznym oraz zawodowym. Uruchomiono dwa stanowiska do samodzielnego poszukiwania pracy z dostępem do internetu i telefonu. W razie potrzeby udzielano pomocy rzeczowej oraz materialnej. Obecność braci zakonnych wzmacniała pracę socjalną poprzez wsparcie duchowe osób potrzebujących.


 • Realizacja projektu „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa

  27 lipca 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.
  Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. i obejmował funkcjonowanie punktu wydawania żywności, Punktu Konsultacyjnego dla potrzebujących oraz pomoc w wykupieniu lekarstw. Ponadto finansowo została wsparta organizacja posiłku wigilijnego dla 250 osób ubogich i bezdomnych w tym przygotowanie paczek żywnościowych. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.
  Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, był Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.
  Całkowity koszt projektu – 40.556,72 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 12.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 28.556,72 zł


 • Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych

  8 listopada 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było:
  - prowadzenie poradni socjalnej gdzie wsparcia osobom potrzebującym udzielał pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik,
  - prowadzenie poradni psychologicznej wraz z wsparciem lekarza psychiatry gdzie udzielano osobom potrzebującym pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej,
  - promocja działań Centrum Pomocy pozwalająca na dotarcie do beneficjentów działań Dzieła.

  Całkowity koszt projektu – 33.658,76 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 13.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 20.658,76 zł


 • Realizacja projektuOsłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności

  19 marca 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

  Projekt był realizowany w terminie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich i punktu konsultacyjnego dla potrzebujących, pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. oraz funkcjonowanie łaźni do dnia 30 marca 2009 r. Ponadto w Niedzielę Wielkanocną zorganizowano obiad świąteczny dla 320 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz ciepłego posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze obiadu pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

  Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
  Pomocą zostało objętych w sumie mniej więcej 1.450 osób.

  Całkowity koszt projektu – 47 134,42 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 16.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 20.815,80 zł
  - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 10.318,62 zł


 • Realizacja projektuRazem pokonamy problemy

  25 listopada 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem pokonamy problemy”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

  Projekt był realizowany w terminie od 2 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich, punktu konsultacyjnego oraz pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W Wigilię Bożego Narodzenia została zorganizowana wieczerza wigilijna dla 190 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz świątecznych dań wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

  Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
  Pomocą zostało objętych około 1.000 osób.

  Całkowity koszt projektu – 18.076,80 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 4.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 11.629,18 zł
  - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 2. 447,62 zł


 • Realizacja projektu Razem przetrwamy zimę

  26 listopada 2008 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem przetrwamy zimę”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było zapobieganie i przezwyciężenie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w zapobieganiu bezdomności. Partnerami Dzieła w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.

  Projekt był realizowany w terminie od 10.11.2008 do 31.12.2008 r. Pomocą zostało objętych mniej więcej 420 osób.

  Całkowity koszt projektu – 20.104, 59 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 11 000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 5 481,58 zł
  - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 3 623,01 zł


 • Program z zakresu bezdomności we współpracy z UW w Krakowie

  22 listopada 2007 roku została zawarta z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Przetrwać zimę w Krakowie”. Celem projektu było zapewnienie osłony socjalnej osobom bezdomnym i ubogim w okresie zimowym. Partnerami Dzieła Pomocy w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Bank Żywności w Krakowie w ramach realizacji programu PEAD, Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa – wydział MOPS (kampania reklamowa streetworkingu).

  Projekt był realizowany od 26.10 do 31.12.2007 r.
  Liczba osób objętych pomocą – ok. 220.

  Całkowity koszt projektu – 21.526,37 zł
  w tym:
  -wielkość dotacji UW – 8.000,00 zł
  -wielkość środków własnych – 6.291,47 zł
  -wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 7.234,90 zł (w tym PEAD – 5.816,18
  zł)


POZOSTAŁE PROJEKTY

Więcej informacji w sprawozdaniach merytorycznych za poszczególne lata - zakładka SprawozdaniaOpublikował: Małgorzata Kokot
Publikacja dnia: 18.04.2018
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 28.02.2011
Dokument oglądany razy: 5 234