RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 28.06.2017


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
DORADCĘ ZAWODOWEGO / TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

który pomoże realizować naszą misję w Dziale Aktywizacji Zawodowej
oraz w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań w ramach ustalonego z kierownikiem Działu i kierownikiem CIS indywidualnego zakresu obowiązków, wynikającego z potrzeb podopiecznych organizacji oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

Świadczenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa zawodowego;
Świadczenie wsparcia grupowego i prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych, zajęć reintegracji zawodowej;
Prowadzenie dokumentacji indywidualnej osób;
Diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego podopiecznych;
Towarzyszenie podopiecznym i uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć zawodowych;
Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym;
Współpraca z pracodawcami i pracownikami instytucji rynku pracy, w tym monitoring i wsparcie podopiecznych w utrzymaniu zatrudnienia;
Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności;
Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
a) kwalifikacje zawodowe:

wykształcenie wyższe preferowane: socjolog, pracownik socjalny, pedagog, psycholog;
mile widziane studia podyplomowe z zakresu doradca zawodowego.

b) doświadczenie zawodowe:

mile widziane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa zawodowego;
doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi;
mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.

c) kompetencje, umiejętności:

otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb;
umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole;
znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w szczególności CIS;
wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego;
znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
umiejętności z zakresu trenera pracy;
wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Krakowie;
kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:

Umowa o pracę na zastępstwo – cały etat (z możliwością w przyszłości pracy na czas nieokreślony);
Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
Planowane zatrudnienie III kwartał 2017 r. (do ustalenia);
Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: daz@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w DAZ/CIS”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA SOCJALNEGO
który pomoże nam realizować naszą misję
w Dziale Socjalnym Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań, który wynika z potrzeb podopiecznych oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:
• Świadczenie indywidualnego wsparcia osobom bezdomnym (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności;
• Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności;
• Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej;
• Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych;
• Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej;
• Organizacja działań wspierających w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego;
• Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych;
• Świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych między innymi z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym;
• Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich;
• Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego;
• Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
• Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
• Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności;
• Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają wyłącznie pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Od kandydatów oczekujemy:
• Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatycznego podejście do jego potrzeb;
• Otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
• Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole;
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi);
• Kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
• Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
• Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
• Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
• Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
• Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r.o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 05.01.2018
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 15.12.2017
Dokument oglądany razy: 4 009