RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Realizowane projekty


ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Środki pozyskane z odpisu 1 % podatku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.

 • Realizacja projektu „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Zapewnienie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych poprzez usługi interwencyjne oraz działania osłonowe, w tym zapewnienie noclegu, prowadzenie ogrzewalni, łaźni, zapewnienie gorącego posiłku i niezbędnej odzieży. CENTRUM POMOCY DORAŹNEJ (CPD)”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/072/2015.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo–interwencyjnym oraz informacyjnym. Wsparcie to polega na dystrybucji produktów żywnościowych w kuchni przy ul. Reformackiej, ciepłych posiłków w kuchni społecznej im. S. Samueli oraz organizacji spotkania wigilijnego w klasztorze braci kapucynów. Dodatkowo w ramach projektu, w CPD przy ul. Smoleńsk 4 działa garderoba, która zapewnienia potrzebującym odzież, bieliznę oraz obuwie. Pomocy doraźnej towarzyszą działania na rzecz wychodzenia z bezdomności w postaci udzielania informacji oraz świadczenia usług socjalnych.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 111 240 zł, z czego 60 000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 36 540 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 wkład własny osobowy.

 • Realizacja projektu „Zostań Dzielnym Wolontariuszem - stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat”.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 maja do 31 grudnia 2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr I/896/KZ/1261/15.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w działalność wolontaryjną oraz jej umiejętne wykonywanie. Projekt realizowany jest w grupie dorosłych mieszkańców Krakowa i okolic (kobiet i mężczyzn), niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Projekt zakłada rozpowszechnianie informacji na temat możliwości zaangażowania się wolontariat w Dziele oraz pozyskanie około 20 nowych wolontariuszy do pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – podopiecznych Dzieła. W ramach realizacji projektu odbywać się będą indywidualne spotkania koordynatora wolontariatu z kandydatami do pracy wolontaryjnej oraz comiesięczne spotkania integracyjne grona wolontariuszy.
Ponadto zorganizowane zostaną dwa wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, każdy dla grupy 25 osób (nowych i uprzednio zaangażowanych wolontariuszy). Pierwszy wyjazd służy wzajemnej integracji grupy wolontariuszy, wymianie doświadczeń i przygotowaniu do umiejętnego pełnienia posługi. Drugi ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wolontariuszy, którzy zostaną przeszkoleni z zakresu pracy socjalnej oraz psychologii pomagania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy wolontaryjnej na rzecz podopiecznych Dzieła.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 14.240,00 zł, z czego 10.500,00 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego, a 3.740,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu."

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2015 do 31.12.2017 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/286/50/30/2015.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 5 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 107 118,00, z czego 36 000,00 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 71 118,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu „Dzielni-samodzielni. Projekt mieszkań wspieranych dla rodzin i osób doświadczających bezdomności.”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1.10.2014 do 31.12.2015 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewodę Małopolskiego, ul. Basztowa 33, 31-156 Kraków, reprezentowanego przez p. M. Lechowicz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie umowy nr 2/I/WP/2014 z dnia 14.10.2014 r.

Celem głównym zadania jest zapewnienie, w ramach mieszkań wspieranych, specjalistycznego wsparcia dziesięciu beneficjentom i ich dzieciom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej doświadczaniem bezdomności. Pobyt w mieszkaniu wspieranym oraz zaoferowane wsparcie ma na celu przygotowanie beneficjentów do samodzielnego życia oraz ochronę i zapobieżenie bezdomności dzieci.
Podstawowym zadaniem projektu jest doprowadzenie do osiągnięcia przez mieszkańców gotowości do pełnego usamodzielnienia.

W ramach wsparcia bezpośredniego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
a) usługi terapeutyczne, doradcze i konsultacyjne prowadzone przez zespół specjalistów tj. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, doradcę zawodowego – trenera pracy, psychoterapeutę, prawnika oraz specjalistę ds. zatrudnienia oraz dodatkowo wsparcie materialne beneficjentów.
b) przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zarobkowej umożliwiającej beneficjentom samodzielne partycypowanie w kosztach utrzymania mieszkania.
c) przygotowanie i udostępnienie lokali mieszkalnych dla beneficjentów zakwalifikowanych do projektu.

Ponadto Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia:
d) współpracę międzysektorową (m.in. opartą na porozumieniach o współpracy), celem lepszej aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów.
e) promocje działań projektowych oraz przybliżenie społeczeństwu problem jakim jest bezdomność, a także przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu bezdomności.

Projekt zakłada udostępnienie usługi mieszkań wspieranych-rozproszonych 10 beneficjentom oraz 3 dzieci, podjęcie przez nich pracy i wypełnienie zobowiązań zawartych w IPWZB. Projekt zakłada przy tym, że co najmniej 40% beneficjentów usamodzielni się całkowicie po opuszczeniu mieszkania wspieranego-rozproszonego tj. będzie samodzielnie pokrywało koszty wynajmu swojego lokalu, pracując i żyjąc niezależnie od struktur pomocy społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 244 655 zł, z czego 105 000 zł stanowi dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 124 955 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 14 700 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

 • Realizacja projektu „W zdrowym ciele zdrowy Duch! – projekt profilaktyki i promocji zdrowia w środowisku osób doświadczających bezdomności realizowany w ramach działalności pomocowej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 lipca 2014r do 30 listopada 2014r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy zawartej w dniu 1 lipiec 2014 nr W/I/3258/BZ/110/2014.
Projekt obejmie 30 beneficjentów.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 8.248 zł, z czego 2.955 zł stanowi dotacja z Urzędu Miasta Krakowa, 4.645 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 648 zł wkład własny rzeczowy.

 • Realizacja projektu „Wsparcie działań o charakterze osłonowym (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), zapobiegających degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, w szczególności poprzez zapewnienie wyżywienia, środków higieny i niezbędnej odzieży”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2014r do 31 grudnia 2014 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/067/2014.
W ramach projektu w Centrum Pomocy Doraźnej przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie osoby bezdomne i skrajnie ubogie mogą cztery razy w tygodniu, podczas korzystania z łaźni i pralni, otrzymać podstawowe środki higieny osobistej oraz bieliznę, odzież i obuwie.
W ramach projektu w Centrum Pomocy Doraźnej otwarto również Punkt Informacyjny dla osób bezdomnych i potrzebujących. W Punkcie tym, dwa razy w tygodniu, pracownik Dzieła Pomocy św. Ojca Pio udziela podopiecznym informacji o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym na terenie Krakowa. Osoby korzystające z pomocy Punktu otrzymują również materiały informacyjne. Spotkania w ramach Punktu mają na celu motywowanie osób bezdomnych do podjęcia starań o zmianę sytuacji życiowej, w tym celu podopieczni między innymi kierowani są do Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, gdzie mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy pracowników socjalnych.
W ramach projektu funkcjonuje również Punkt Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie, gdzie codziennie osoby bezdomne mogą otrzymać pieczywo i herbatę.
Projekt obejmuje również organizację Wigilii dla osób potrzebujących w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, w trakcie której podopieczni otrzymają paczki żywnościowe.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 82.693,50 zł, z czego 52.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 13.053,50 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 17.640 zł wkład własny rzeczowy.

 • Realizacja projektu „Razem dla zdrowia – Edycja III”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio wraz z Fundacją „Dbam o zdrowie” od 1 kwietnia 2014r do 31 grudnia 2014r realizuje projekt „Razem dla zdrowia – Edycja III”.

Celem głównym projektu jest objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. grupy osób doświadczających bezdomności - bezdomnych i zagrożonych bezdomnością- (przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, starszych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Celami szczegółowymi są:
1) niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych,
2) uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków w/w grupy – poprzez informowanie beneficjentów o uprawnieniach do leczenia, podejmowaną współpracę, diagnozowanie problemu występowania zjawiska bezdomności w skali lokalnej (GMK) oraz informowanie o realizacji projektu.

Projekt zakłada:
1) wykupienie lekarstw i materiałów medycznych dla około 100 do ok. 300 beneficjentów tj. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków i oraz innych środków medycznych
2) zwiększenie dostępu do możliwości zakupu lekarstw w ramach realizowanych dyżurów i tym samym ograniczenie skutków bezdomności w wyniku dostarczenia leków i możliwości poprawy stanu zdrowia i życia osób bezdomnych
3) otrzymanie przez beneficjenta informacji o prawach i uprawnieniach w tym udzielanej pomocy w ramach projektu zarówno w środowisku ulicznym jak i instytucjonalnym oraz możliwość objęcia pomocą systemową
4) współpraca systemowa na rzecz podopiecznych organizacji z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych udzielających pomocy na terenie Krakowa.

Wartość całego zadania wynosi 50.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł stanowi wysokość dotacji otrzymanej z Fundacji „Dbam o zdrowie”, a 25.000,00 zł to środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – 23.000,00 zł to wkład własny finansowy, a 2.000,00 zł to wkład własny rzeczowy.

 • Realizacja projektu „Wspieranie działalności charytatywnej obejmującej zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na podstawie zawartej umowy nr W/I/1264/SO/166/2014 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa.
W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz ubogim, które przebywają na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Projekt przewiduje stworzenie warunków do zachowania podstawowych zasad higieny przez osoby potrzebujące poprzez zapewnienie dostępu do łaźni, samoobsługowej pralni oraz magazynu odzieży.
Zadanie realizowane jest w nowo powstałym Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.
Wartość całego zadania publicznego wynosi 105 550 zł. Zadanie jest finansowane dotacją Prezydenta Miasta Krakowa w wysokości 33 500 zł, środkami finansowymi własnymi w kwocie 47 850 zł, oraz wkładem osobowym o wartości 24 200 zł.

 • Realizacja projektuZ wolontariatem każdemu do twarzy

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu. Nazwa zadania: Z wolontariatem każdemu „do twarzy” - popularyzacja idei wolontariatu wśród seniorów, stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu się społeczeństwa w posługę wolontaryjną.
Projekt Z wolontariatem każdemu „do twarzy” zakłada podjęcie działań popularyzujących ideę wolontariatu wśród osób w wieku 50+ (kobiet i mężczyzn). W tym celu przeprowadzone zostaną prelekcje i/lub prezentacje w wybranych placówkach, podejmujących działania na rzecz osób starszych. Opracowane zostaną materiały informacyjne skierowane do osób z grupy docelowej.
Projekt przewiduje stworzenie warunków sprzyjających i zwiększających efektywność pracy wolontaryjnej, a także pozyskanie 15 nowych wolontariuszy do pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którym pomaga Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. W ramach realizacji projektu odbywać się będą indywidualne spotkania promotora wolontariatu z kandydatami do pracy wolontaryjnej oraz comiesięczne spotkania integracyjne wolontariuszy. Planowane jest zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla grupy ok. 30 wolontariuszy, podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu pracy socjalnej oraz psychologii pomagania.
Wartość całego zadania publicznego to kwota 15 766,70 zł, z czego 11 000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a 4 766,70 zł to finansowe środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu "Trudny czas”

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na podstawie zawartej umowy nr 5/B/II/WP/2012 otrzymało dotację ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości 8 tysięcy zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadanie jest realizowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2012 roku. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia dla osób i rodzin bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich. Pomoc obejmuje zakup podstawowych artykułów żywnościowych (kawa, herbata, cukier, pieczywo) wydawanych codziennie w kuchni dla ubogich przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie.
24 grudnia 2012 roku zostanie zorganizowana kolacja wigilijna dla podopiecznych wraz z przekazaniem świątecznych paczek z żywnością. W okresie przedświątecznym będą wydawane „paczki pod choinkę” dla dzieci podopiecznych Dzieła Pomocy.

 • Realizacja projektu "Świadoma droga do domu

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nazwa zadania: Świadoma droga do domu - wsparcie osób doświadczających problemu bezdomności poprzez kompleksowe poradnictwo indywidualne i wsparcie grupowe w ramach Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w postaci bezpłatnego poradnictwa: socjalnego, prawnego, zawodowego oraz wsparcia psychologiczno – psychiatrycznego, duchowego i grupowego.
Działania ukierunkowane są na pomoc osobom potrzebującym w przezwyciężaniu barier zawodowych, społecznych i psychologicznych utrudniających pokonanie sytuacji bezdomności.
Planowane jest objęcie pomocą ok. 400 potrzebujących, którzy uzyskają wsparcie zarówno w sytuacji kryzysowej tj. możliwości utraty domu jak i w procesie usamodzielnienia się i wychodzenia z bezdomności .
Wartość całego zadania publicznego to kwota 330.843,00 zł z czego 187.825,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a 143.018,00 zł to finansowe środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu "Druga szansa

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest partnerem projektu „Druga szansa” realizowanego w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.
Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Liderem partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pozostałymi partnerami projektu obok Dzieła Pomocy św. Ojca Pio są: Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2012 roku do sierpnia 2013 roku Każdy z członków partnerstwa realizuje wybrany standard usług w zakresie bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje standard pracy socjalnej. Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej w zakresie punktu wydawania żywności i odzieży. Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" realizuje usługę pomocy przedmedycznej w standardzie zdrowia. Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Zdrowie-Redukcja Szkód.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej – mieszkania wspierane. W ramach realizacji projektu prowadzone są dwa mieszkania wspierane dla osób zagrożonych bezdomnością oraz wychodzących z bezdomności. Beneficjenci mają zapewniony całodobowy pobyt w mieszkaniu na czas określony i są przygotowywani do samodzielnego życia. Wsparcie jest realizowane na poziomie profilaktyki, integracji i interwencji. Ponadto beneficjenci mają zapewnione specjalistyczne poradnictwo (socjalne, psychologiczne, prawne i zawodowe), wsparcie asystenta rodziny i wsparcie materialne.
Kwota dofinansowania dla całego partnerstwa planowane jest na poziomie 978.360,00 zł w tym Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 167.036,00 zł.

 • Realizacja projektu „Droga do samodzielności

1 października 2011 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, „Droga do samodzielności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 15.000 zł.
Zadanie obejmowało całościowe i komplementarne podejście do problemu bezdomności poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym i prewencyjnym oraz działań o charakterze aktywizującym. Projekt składał się z dwóch zadań:
Zadanie 1
Świadczenie pomocy doraźnej o charakterze osłonowo – interwencyjnym.
W ramach tego zadania udzielono wsparcia osobom bezdomnym oraz skrajnie ubogim ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych bezdomnością.
Obszar interwencji obejmował zakup podstawowych środków żywnościowych dla ww. osób. Artykuły żywnościowe m.in. w postaci pieczywa, herbaty, kawy, cukru, wydawane były codziennie w punkcie wydawania żywności przy ul Reformackiej 3 w Krakowie (w pomieszczeniach Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta).
W ramach niniejszego zadania we współpracy z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zostało zorganizowane w dniu 24 grudnia 2011 r. spotkanie wigilijne dla ww. osób i przygotowano dla nich paczki świąteczne z żywnością.
Dodatkowo w ramach wsparcia osłonowego Dzieło z własnych środków udzielało dofinansowania do zakupu leków dla najbardziej potrzebujących.
Zadanie 2
Prowadzenie punktu konsultacyjnego o charakterze aktywizującym
W ramach tego zadania prowadzono punkt konsultacyjny dla osób bezdomnych i ubogich. Udzielano poradnictwa o charakterze socjalnym, prawnym, psychoterapeutycznym oraz zawodowym. Uruchomiono dwa stanowiska do samodzielnego poszukiwania pracy z dostępem do internetu i telefonu. W razie potrzeby udzielano pomocy rzeczowej oraz materialnej. Obecność braci zakonnych wzmacniała pracę socjalną poprzez wsparcie duchowe osób potrzebujących.

 • Realizacja projektu „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa

27 lipca 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.
Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. i obejmował funkcjonowanie punktu wydawania żywności, Punktu Konsultacyjnego dla potrzebujących oraz pomoc w wykupieniu lekarstw. Ponadto finansowo została wsparta organizacja posiłku wigilijnego dla 250 osób ubogich i bezdomnych w tym przygotowanie paczek żywnościowych. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.
Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, był Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.
Całkowity koszt projektu – 40.556,72 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 12.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 28.556,72 zł

 • Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych

8 listopada 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było:
- prowadzenie poradni socjalnej gdzie wsparcia osobom potrzebującym udzielał pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik,
- prowadzenie poradni psychologicznej wraz z wsparciem lekarza psychiatry gdzie udzielano osobom potrzebującym pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej,
- promocja działań Centrum Pomocy pozwalająca na dotarcie do beneficjentów działań Dzieła.
Całkowity koszt projektu – 33.658,76
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 13.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 20.658,76 zł

 • Realizacja projektuOsłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności

19 marca 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

Projekt był realizowany w terminie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich i punktu konsultacyjnego dla potrzebujących, pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. oraz funkcjonowanie łaźni do dnia 30 marca 2009 r. Ponadto w Niedzielę Wielkanocną zorganizowano obiad świąteczny dla 320 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz ciepłego posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze obiadu pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
Pomocą zostało objętych w sumie mniej więcej 1.450 osób.
Całkowity koszt projektu – 47 134,42 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 16.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 20.815,80 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 10.318,62 zł

 • Realizacja projektuRazem pokonamy problemy

25 listopada 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem pokonamy problemy”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

Projekt był realizowany w terminie od 2 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich, punktu konsultacyjnego oraz pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W Wigilię Bożego Narodzenia została zorganizowana wieczerza wigilijna dla 190 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz świątecznych dań wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
Pomocą zostało objętych około 1.000 osób.
Całkowity koszt projektu – 18.076,80 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 4.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 11.629,18 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 2. 447,62 zł

 • Realizacja projektu Razem przetrwamy zimę

26 listopada 2008 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem przetrwamy zimę”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było zapobieganie i przezwyciężenie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w zapobieganiu bezdomności. Partnerami Dzieła w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.

Projekt był realizowany w terminie od 10.11.2008 do 31.12.2008 r. Pomocą zostało objętych mniej więcej 420 osób.
Całkowity koszt projektu – 20.104, 59 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 11 000,00 zł
- wielkość środków własnych – 5 481,58 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 3 623,01 zł

 • Program z zakresu bezdomności we współpracy z UW w Krakowie

22 listopada 2007 roku została zawarta z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Przetrwać zimę w Krakowie”. Celem projektu było zapewnienie osłony socjalnej osobom bezdomnym i ubogim w okresie zimowym. Partnerami Dzieła Pomocy w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Bank Żywności w Krakowie w ramach realizacji programu PEAD, Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa – wydział MOPS (kampania reklamowa streetworkingu).

Projekt był realizowany od 26.10 do 31.12.2007 r. Liczba osób objętych pomocą – ok. 220.
Całkowity koszt projektu – 21.526,37 zł
w tym:
-wielkość dotacji UW – 8.000,00 zł
-wielkość środków własnych – 6.291,47 zł
-wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 7.234,90 zł (w tym PEAD – 5.816,18
zł)


POZOSTAŁE PROJEKTY

Więcej informacji w sprawozdaniach merytorycznych za poszczególne lata - zakładka SprawozdaniaOpublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 06.07.2015
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 28.02.2011
Dokument oglądany razy: 4 072