RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 10.12.2014


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio organizacja pożytku publicznego
poszukuje osoby na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Miejsce pracy: Kraków

Rodzaj kontraktu: umowa o prace

Zakres obowiązków:
• Świadczenie pracy socjalnej dla rodzin bezdomnych (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności oraz planów pomocy rodzinie), celem wyjścia z bezdomności oraz usamodzielnienia się,
• Świadczenie pracy socjalnej dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością
(m.in. kontraktów socjalnych oraz planów pomocy rodzinie), celem zapobieżenia sytuacji bezdomności oraz usamodzielnienia się,
• Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. budżetowego, wychowawczego oraz komunikacji interpersonalnej,
• Świadczenie pracy socjalnej w formie wsparcia grupowego oraz pracy środowiskowej,
• Organizacja oddziaływań wspierających, w szczególności: w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego,
• Prowadzenia dokumentacji indywidualnej Podopiecznych (osób i rodzin),
• Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
• Wsparcie działań podejmowanych przez organizację na rzecz osób doświadczających bezdomności w zakresie: interwencji, integracji oraz profilaktyki,
• Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących,
• Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących,
• Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności.

Wymagania:
Do składania aplikacji zapraszamy wyłącznie osoby, które posiadają pełne uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:
• ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• posiadają dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
• w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęły i zakończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.),
• przed 01.01.2007 roku otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów,
przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymały dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny,
przed 01.01.2008 roku ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
przed 01.05.2004 roku ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia,
• przed 01.05.2004 roku rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że:
• ukończone studia na kierunkach innej specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
• ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

W zakresie kompetencji pomagających w wykonywaniu powierzonych obowiązków wymagane jest:
• Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ubogimi,
• Doświadczenie w pracy z rodzinami doświadczającymi wielu problemów z zakresu mieszkaniowego, finansowego, rodzinnego, zawodowego czy zdrowotnego,
• Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej oraz form wsparcia organizacji III sektora,
• Kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań,
• Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie
• Wsparcie merytoryczne
• Rozwój zawodowy
• Prace w miłym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• cv,
• kopia dyplomu (w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu.)
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 31.12.2014 r. na adres: iwona.surmaj@dzielopomocy.pl. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Na spotkanie rekrutacyjne będą zapraszane wyłącznie osoby spełniające wymogi formalne oraz merytoryczne – po wstępnej weryfikacji dokonanej przez Zarząd Dzieła.
Szczegółowych informacji udziela kierownik Działu Socjalnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio Pani Iwona Surmaj tel. (12) 433-51-70.Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 19.01.2015
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 5 749