RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Realizowane projekty

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Środki pozyskane z odpisu 1 % podatku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.

• Realizacja projektu "Świadoma droga dod omu"

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nazwa zadania: Świadoma droga do domu - wsparcie osób doświadczających problemu bezdomności poprzez kompleksowe poradnictwo indywidualne i wsparcie grupowe w ramach Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
W ramach projektu udzielane jest wsparcie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w postaci bezpłatnego poradnictwa: socjalnego, prawnego, zawodowego oraz wsparcia psychologiczno – psychiatrycznego, duchowego i grupowego.
Działania ukierunkowane są na pomoc osobom potrzebującym w przezwyciężaniu barier zawodowych, społecznych i psychologicznych utrudniających pokonanie sytuacji bezdomności.
Planowane jest objęcie pomocą ok. 400 potrzebujących, którzy uzyskają wsparcie zarówno w sytuacji kryzysowej tj. możliwości utraty domu jak i w procesie usamodzielnienia się i wychodzenia z bezdomności .
Wartość całego zadania publicznego to kwota 330.843,00 zł z czego 187.825,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a 143.018,00 zł to finansowe środki własne Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

• Realizacja projektu "Druga szansa"

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest partnerem projektu „Druga szansa” realizowanego w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.
Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Liderem partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pozostałymi partnerami projektu obok Dzieła Pomocy św. Ojca Pio są: Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2012 roku do sierpnia 2013 roku Każdy z członków partnerstwa realizuje wybrany standard usług w zakresie bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje standard pracy socjalnej. Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej w zakresie punktu wydawania żywności i odzieży. Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" realizuje usługę pomocy przedmedycznej w standardzie zdrowia. Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Zdrowie-Redukcja Szkód.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej – mieszkania wspierane. W ramach realizacji projektu prowadzone są dwa mieszkania wspierane dla osób zagrożonych bezdomnością oraz wychodzących z bezdomności. Beneficjenci mają zapewniony całodobowy pobyt w mieszkaniu na czas określony i są przygotowywani do samodzielnego życia. Wsparcie jest realizowane na poziomie profilaktyki, integracji i interwencji. Ponadto beneficjenci mają zapewnione specjalistyczne poradnictwo (socjalne, psychologiczne, prawne i zawodowe), wsparcie asystenta rodziny i wsparcie materialne.
Kwota dofinansowania dla całego partnerstwa planowane jest na poziomie 978.360,00 zł w tym Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 167.036,00 zł.

• Realizacja projektu „Droga do samodzielności
1 października 2011 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, „Droga do samodzielności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 15.000 zł.
Zadanie obejmowało całościowe i komplementarne podejście do problemu bezdomności poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym i prewencyjnym oraz działań o charakterze aktywizującym. Projekt składał się z dwóch zadań:
Zadanie 1
Świadczenie pomocy doraźnej o charakterze osłonowo – interwencyjnym.
W ramach tego zadania udzielono wsparcia osobom bezdomnym oraz skrajnie ubogim ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych bezdomnością.
Obszar interwencji obejmował zakup podstawowych środków żywnościowych dla ww. osób. Artykuły żywnościowe m.in. w postaci pieczywa, herbaty, kawy, cukru, wydawane były codziennie w punkcie wydawania żywności przy ul Reformackiej 3 w Krakowie (w pomieszczeniach Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta).
W ramach niniejszego zadania we współpracy z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zostało zorganizowane w dniu 24 grudnia 2011 r. spotkanie wigilijne dla ww. osób i przygotowano dla nich paczki świąteczne z żywnością.
Dodatkowo w ramach wsparcia osłonowego Dzieło z własnych środków udzielało dofinansowania do zakupu leków dla najbardziej potrzebujących.
Zadanie 2
Prowadzenie punktu konsultacyjnego o charakterze aktywizującym
W ramach tego zadania prowadzono punkt konsultacyjny dla osób bezdomnych i ubogich. Udzielano poradnictwa o charakterze socjalnym, prawnym, psychoterapeutycznym oraz zawodowym. Uruchomiono dwa stanowiska do samodzielnego poszukiwania pracy z dostępem do internetu i telefonu. W razie potrzeby udzielano pomocy rzeczowej oraz materialnej. Obecność braci zakonnych wzmacniała pracę socjalną poprzez wsparcie duchowe osób potrzebujących.

• Realizacja projektu „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa
27 lipca 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.
Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. i obejmował funkcjonowanie punktu wydawania żywności, Punktu Konsultacyjnego dla potrzebujących oraz pomoc w wykupieniu lekarstw. Ponadto finansowo została wsparta organizacja posiłku wigilijnego dla 250 osób ubogich i bezdomnych w tym przygotowanie paczek żywnościowych. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.
Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, był Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.
Całkowity koszt projektu – 40.556,72 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 12.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 28.556,72 zł

• Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych
8 listopada 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było:
- prowadzenie poradni socjalnej gdzie wsparcia osobom potrzebującym udzielał pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik,
- prowadzenie poradni psychologicznej wraz z wsparciem lekarza psychiatry gdzie udzielano osobom potrzebującym pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej,
- promocja działań Centrum Pomocy pozwalająca na dotarcie do beneficjentów działań Dzieła.
Całkowity koszt projektu – 33.658,76
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 13.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 20.658,76 zł

• Realizacja projektuOsłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności
19 marca 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

Projekt był realizowany w terminie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich i punktu konsultacyjnego dla potrzebujących, pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. oraz funkcjonowanie łaźni do dnia 30 marca 2009 r. Ponadto w Niedzielę Wielkanocną zorganizowano obiad świąteczny dla 320 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz ciepłego posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze obiadu pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
Pomocą zostało objętych w sumie mniej więcej 1.450 osób.
Całkowity koszt projektu – 47 134,42 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 16.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 20.815,80 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 10.318,62 zł

• Realizacja projektuRazem pokonamy problemy
25 listopada 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem pokonamy problemy”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

Projekt był realizowany w terminie od 2 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich, punktu konsultacyjnego oraz pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W Wigilię Bożego Narodzenia została zorganizowana wieczerza wigilijna dla 190 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz świątecznych dań wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
Pomocą zostało objętych około 1.000 osób.
Całkowity koszt projektu – 18.076,80 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 4.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 11.629,18 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 2. 447,62 zł

• Realizacja projektu Razem przetrwamy zimę
26 listopada 2008 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem przetrwamy zimę”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było zapobieganie i przezwyciężenie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w zapobieganiu bezdomności. Partnerami Dzieła w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.

Projekt był realizowany w terminie od 10.11.2008 do 31.12.2008 r. Pomocą zostało objętych mniej więcej 420 osób.
Całkowity koszt projektu – 20.104, 59 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 11 000,00 zł
- wielkość środków własnych – 5 481,58 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 3 623,01 zł

• Program z zakresu bezdomności we współpracy z UW w Krakowie
22 listopada 2007 roku została zawarta z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Przetrwać zimę w Krakowie”. Celem projektu było zapewnienie osłony socjalnej osobom bezdomnym i ubogim w okresie zimowym. Partnerami Dzieła Pomocy w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Bank Żywności w Krakowie w ramach realizacji programu PEAD, Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa – wydział MOPS (kampania reklamowa streetworkingu).

Projekt był realizowany od 26.10 do 31.12.2007 r. Liczba osób objętych pomocą – ok. 220.
Całkowity koszt projektu – 21.526,37 zł
w tym:
-wielkość dotacji UW – 8.000,00 zł
-wielkość środków własnych – 6.291,47 zł
-wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 7.234,90 zł (w tym PEAD – 5.816,18
zł) POZOSTAŁE PROJEKTY

Więcej informacji w sprawozdaniach merytorycznych za poszczególne lata - zakładka SprawozdaniaOpublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 17.07.2012
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 28.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 421