RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Władze i reprezentacja


Zarząd Dzieła Pomocy św. Ojca Pio:

brat Grzegorz Marszałkowski OFMCap – dyrektor
Jolanta Kaczmarczyk – zastępca dyrektora
brat Tomasz Duszyc OFMCap – członek


Rada Dzieła Pomocy św. Ojca Pio:

brat Jerzy Ciupak
brat Jerzy Uram
brat Piotr Śliwiński


Umocowania statutowe:
§ 7
1. Zarząd kieruje i organizuje działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
2. W skład Zarządu Dzieła wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz Sekretarz.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Minister Prowincjalny.
4. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie podejmować wszelkie czynności, w tym także prawne, związane z działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
5. Do zadań Zarządu należy także zapewnienie prowadzenia odpowiedniej księgowości Dzieła Pomocy św. Ojca Pio zgodnie z wymogami prawa polskiego.
6. Zarząd reprezentuje Dzieło Pomocy św. Ojca Pio we wszelkich czynnościach prawnych, procesowych oraz w działaniach przed wszelkimi urzędami i instytucjami.
7. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Dzieła, podpisywania umów oraz podejmowania czynności wymienionych w ust. 6, upoważnieni są:
- Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora – działający jednoosobowo,
- Sekretarz – działający łącznie z innym członkiem Zarządu

§ 8
1. Nadzór nad działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio sprawuje Rada Dzieła.
2. Członków Rady Dzieła powołuje i odwołuje Minister Prowincjalny.
3. Członkiem Rady nie może być:
- Dyrektor Dzieła, jego Zastępca, Sekretarz, a także osoba pozostająca z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu funkcji zakonnej, lub zatrudnienia,
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Za udział w Radzie Dzieła jej członkowie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia czy zwrotu kosztów.
5. Rada Dzieła wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
6. Rada Dzieła uchwala wewnętrzny regulamin jej działania, określający w szczególności sposób i terminy zwoływania posiedzeń Rady, podział pracy wewnątrz Rady, sposób wykonywania uprawnień i obowiązków Rady, określonych w Statucie.
7. Rada Dzieła zawiadamia Zarząd Dzieła w terminie 14 dni od daty podjętych uchwał o dokonanym wyborze i treści uchwalonego regulaminu.

§ 9
1. Zarząd Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przedstawia Przewodniczącemu Rady Dzieła oraz Ministrowi Prowincjonalnemu sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za dany rok.
2. Rada Dzieła w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, wydaje swoją opinię na ich temat, którą przesyła Ministrowi Prowincjonalnemu oraz Zarządowi.
3. Minister Prowincjalny w ciągu 14 dni od otrzymania opinii Rady Dzieła podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego. Decyzja ta przekazywana jest Zarządowi na piśmie.
4. Minister Prowincjalny i Rada Dzieła mają prawo do wglądu w każdym czasie w dokumenty związane z działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


Decyzja o powołaniu Zarządu {do pobrania}
Decyzja o powołaniu Rady {do pobrania}Opublikował: Justyna Nosek
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 15.02.2011
Dokument oglądany razy: 4 320